Ogłoszenie o wynikach drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Parkowej 12a.

Dzierżawa części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej jako działka nr 441/3, stanowiącej parcele l.kat. 1042/1, l.kat. 1021,l.kat.1017, l.kat.1016, l.kat.1710/2, l.kat.1710/9, l.kat.1020/2, l.kat.1023, l.kat.1022, l.kat.1025, l.kat.1021/1, l.kat.1019, l.kat.1026, l.kat.1032/4 i l.kat.1032/18, objętej księgami wieczystymi nr KR1P/00223040/6, KR1P/00225922/7, KR1P/00224755/8, KR1P/00225918/6, położonej przy ul. Parkowej 12A, określanej powszechnie jako stadion KS KORONA z przeznaczeniem do zagospodarowania zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki".

Czynsz wywoławczy wynosił 9 607,50 zł miesięcznie + podatek VAT.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Prezydent Miasta Krakowa informuje się, że w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości przy ul. Parkowej 12a, ogłoszonym 24 lipca 2015 r. na podstawie art. 37 ust. 1 i 4, art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wpłynęła jedna oferta, spełniająca warunki podane w ogłoszeniu.

Oferta złożona została przez Spółkę Klub Sportowy Futbolowa Liga Szóstek Sp. z o.o. z czynszem na poziomie 10 000 zł miesięcznie + podatek VAT.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Krzysztof Dębowski