Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.230.2016.AMA

Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych na Bulwarach rzeki Wisły w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.24.15.00-3, 45.11.00.00-1

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2016 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 60%,

okres gwarancji do 35%

skrócenie terminu wykonania do 5%

 

Wybrano ofertę  1:

AARSLEFF Sp. z o.o.

02-681 Warszawa ul. Wyścigowa 6

 

Cena oferty: 783.500,49 złotych brutto

 

Okres gwarancji  120 m-cy.

Skrócenie terminu wykonana 0 dni.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

95,00 pkt otrzymała oferta nr 1: AARSLEFF Sp. z o.o. 02-681 Warszawa ul. Wyścigowa 6

Cena 60,00 pkt.

Okres  gwarancji 35 pkt.

Skrócenie terminu wykonania 0 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  AARSLEFF Sp. z o.o. 02-681 Warszawa ul. Wyścigowa 6 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.