Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.203.2016.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja obiektów KS Borek w zakresie wykonania nowej powłoki balonowej nad boiskiem piłkarskim wraz z wymianą nawierzchni boiska i wyposażenia sportowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1, 45.21.22.90-5.

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2016 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60 pkt.
  2. okres gwarancji  do 35 pkt.
  3. skrócenie terminu wykonania do 5 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

InterHall Sp. z o.o.  30-312 Katowice ul. Milowicka 1F

 

Cena oferty: 399.786,60 złotych brutto

 

Okres gwarancji  60 m-cy.

Termin wykonana 30.11.2016 r.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

70,00 pkt otrzymała oferta nr 1 InterHall Sp. z o.o.  30-312 Katowice ul. Milowicka 1F

Cena 60,00 pkt.

Okres  gwarancji 10 pkt.

Skrócenie terminu wykonania 0 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  InterHall Sp. z o.o.  30-312 Katowice ul. Milowicka 1F spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.