Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na prowadzenie parkingu w rejonie Al. 3 Maja i Stadionu Miejskiego im. H. Reymana

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uprzejmie informuje, że ogłasza pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie parkingu, znajdującego się rejonie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 i Al. 3 Maja, przeznaczonego głównie do parkowania autokarów.

Teren przewidziany pod organizację parkingu składa się z dwóch obszarów:

- obszar nr 1 z dostępem od strony Al. 3 Maja, położony pomiędzy pasem drogowym Al. 3 Maja a ogrodzeniem stadionu,

- obszar nr 2 w obrębie stadionu tzw. parking VIP, ogrodzony, położony wzdłuż ul. Reymana z wjazdem od strony parkingu nr 1.

Obszar przeznaczony na potrzeby organizacji parkingu wraz z określeniem zasad ruchu wskazany jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

Wjazd na obydwie części parkingu oraz wyjazd z parkingu odbywał się będzie z Al. 3 Maja z wyłączeniem ulicy Reymana.

Mając na uwadze stosowane normy techniczne przyjmuje się, że obydwie części parkingu przeznaczone są do parkowania jednorazowo ok. 40 autokarów.

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej jako organizator przetargu dopuszcza możliwość wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na potrzeby parkowania także innego rodzaju pojazdów mechanicznych, w tym w szczególności: samochodów osobowych, samochodów ciężarowo-osobowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, motorowerów, rowerów, przyczep campingowych, a także możliwość umiejscowienia nietrwale z gruntem związanych punktów gastronomicznych.

 

Podmiot wyłoniony w przetargu korzystać będzie z parkingu na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 maja 2015 r. 

 

W umowie, oprócz ogólnych postanowień dotyczących warunków dzierżawy, zawarte będą ograniczenia dotyczące korzystania z parkingu:

- w związku z lokalizacją parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana oraz w pobliżu Stadionu Miejskiego przy ul. Kałuży i koniecznością wykorzystywania w tym czasie parkingów na potrzeby parkowania pojazdów policji oraz autokarów kibiców drużyn gości – w dni, w których rozgrywane będą mecze na Stadionach obszar nr 1 na trzy godziny przed rozpoczęciem meczu powinien być opróżniony z pojazdów. W tym terminie powinny zostać również usunięte barierki wydzielające strefę dojazdu do obszaru nr 2, zaznaczoną w załączniku graficznym,

- w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, będących widzami meczów rozgrywanych na Stadionie im. H. Reymana koniecznym jest wydzielenie dla tych osób ok. 20 miejsc postojowych w obrębie obszaru 2 i udostępnienie ich osobom niepełnosprawnym,

- podmiot wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany zostanie do udostępnienia przedmiotu umowy wydzierżawiającemu w dniach, w których Stadion przy ul. Reymonta 20 wykorzystywany będzie do organizacji cyklicznych imprez sportowych (Krakowskie Spotkania Biegowe i Cracovia Maraton, Cracovia Półmaraton Królewski etc.),

- podmiot wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia przedmiotu umowy organizatorom Światowych Dni Młodzieży w 2016 r, w przypadku, gdy Stadion im. H. Reymana wskazany zostanie jako jedno z miejsc, w których odbywać się będą imprezy związane ze Światowymi Dniami Młodzieży,

- podmiot wyłoniony w przetargu będzie miał obowiązek uzgodnić z Zarządem Infrastruktury Sportowej projekt organizacji ruchu na parkingach i sposób parkowania pojazdów.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

- oznakowania miejsc postojowych z zachowaniem drożności dróg ewakuacyjnych i pożarowych,

- wydzielenia strefy dojazdu do obszaru nr 2 za pomocą przenośnych elementów,

- zamontowania urządzeń gwarantujących sprawne funkcjonowanie parkingu,

- zainstalowania monitoringu,

- ogrodzenia obszaru nr 1 za pomocą trwałych elementów, rozmieszczonych w sposób uniemożliwiający ruch pojazdów mechanicznych, pozwalających na przejazd rowerami i przechodzenie osób,

- opracowania regulaminu parkingu i wywieszenia go w widocznym miejscu w pobliżu wjazdu na parking. 

 

Cenę wywoławczą z tytułu należnego czynszu w miesiącach maj – wrzesień 2015, a w latach następnych w okresie kwiecień – wrzesień ustala się w kwocie 10 000 zł miesięcznie + podatek VAT.

 

Czynsz z tytułu dzierżawy w pozostałych miesiącach stanowić będzie 30% czynszu ustalonego w przetargu.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, p. 6. do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godz.10.00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty na Dziennik Podawczy organizatora.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10.

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

- dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

- oferowaną miesięczna stawkę czynszu netto w okresie od kwietnia do września,

- opis proponowanych rozwiązań dotyczących zarządzania i obsługi parkingu,

- opis ewentualnych innych zamierzeń oferenta, których celem będzie podniesienie atrakcyjności parkingu i wprowadzenie udogodnień dla klientów,

- w przypadku posiadania przez oferenta doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania parkingami - informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności, w tym informacje potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu parkingami przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty. 

 

Kryteria oceny ofert:

1.proponowany czynsz dzierżawny: 60%

2. proponowany rozwiązania dot. zarzadzania parkingiem i inne zamierzenia oferenta: 20%.

3. doświadczenie: 20%

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W przypadku gdy oferent, którego oferta wybrana została jako najbardziej korzystna, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – organizator zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uzyskała drugi wynik.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem (12) 616-64-30.