Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym - strzelnica garnizonowa

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej. Na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Ustanowienie użytkowania jako ograniczonego prawa rzeczowego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Krowodrza, oznaczonej jako działki: nr 204/13 o pow. 0,0129 ha, nr 204/11 o pow. 0,0506 ha, nr 205/1 o pow. 0,0034 ha, nr 205/6 o pow.0,0046 ha, nr 205/18 o pow. 0,8802 ha, nr 205/16 o pow. 0,0017 ha, nr 205/17 o pow. 0,0017 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00322761/0, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, określanej powszechnie jako Strzelnica Garnizonowa na Woli Justowskiej. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wynosi 0,9551 ha.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków jako zespół dawnej strzelnicy garnizonowej pod numerem A-965, wybudowanej w latach 80 –tych XIX w.

Obszar przeznaczony do oddania w użytkowanie nie podlega ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie dla tego obszaru opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelnica – Sikornik”, zgodnie z uchwałą Nr CXXI/1921/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, a w zarządzeniu Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2017 r. przedstawiony został sposób rozpatrzenia uwag i pism do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica – Sikornik".

Według wskazań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi zabudowana jest wolnostojącym budynkiem strzelnicy o kubaturze 6015,00 m3, parterowym z antresolą nad częścią środkową posiadającym konstrukcję drewniano – szkieletową oraz drewnianym budynkiem służbówki o pow. użytkowej 30 m2, nie będącej obiektem zabytkowym.

Strzelnica garnizonowa na Woli Justowskiej wzniesiona w latach 1886-87, rozbudowana w roku 1898 była elementem zaplecza garnizonu Twierdzy Kraków, wykorzystywanej początkowo przez wojska austriackie, a w późniejszych latach przez członków Związku Strzeleckiego i legionistów Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym, a dalej do początku lat 90-tych XX wieku strzelnica należała do garnizonu krakowskiego.

Powierzchnia zabudowy budynku strzelnicy wynosi 755,60 m2, powierzchnia użytkowa budynku -1025,00 m2, w tym powierzchnia piwnicy 350,00 m2, a pow. parteru – 675,00 m2.

W odtwarzanym obiekcie wybudowane zostały podziemia, które zgodnie z projektem przeznaczone są do wykorzystania jako pomieszczenia techniczne (kotłownia, wentylatornia,  przepompownia ścieków) oraz jako pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia kuchenne
z windą towarową oraz sanitariaty.

Elementy konstrukcji drewnianej obiektu zostały w ok. 60% zastąpione nowymi elementami, zaś pozostała część po gruntownej konserwacji – stanowi elementy zabytkowe.

Zgodnie z projektem powierzchnia parteru podzielona została na cztery funkcjonalnie połączone części z wejściem głównym zlokalizowanym w skrzydle wschodnim.

Wg założeń projektowych przyjętych w pozwoleniu na budowę budynek przystosowany jest do pełnienia funkcji sportowo-rekreacyjnej. Przewidywany termin zakończenia prac remontowych określony został na dzień 28 lipca 2017 roku.
 

Na pozostałej, niezabudowanej część nieruchomości, w szczególności na części działki nr 205/18 położonej pomiędzy budynkiem strzelnicy a południową granicą działki możliwa jest realizacja nowego obiektu, którego funkcje, bryła i kubatura powinny być  zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku jego braku zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub inwestycji celu publicznego) i zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY: czas oznaczony 40 lat
 

III. OBCIĄŻENIA: 

W księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością obejmujące służebność przechodu i przejazdu wzdłuż południowej i wschodniej granicy nieruchomości od ul. Królowej Jadwigi.

Z uwagi na dofinansowanie prac rewitalizacyjnych w latach 2014 – 2017 ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyszły użytkownik obiektu zobowiązany będzie do końca roku 2022 do niedokonywania w substancji zabytku stanowiącej przedmiot prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych objętych dofinansowaniem ze środków NFRZK - zmian i przeróbek wymagających na podstawie odrębnych przepisów uzyskania pozwolenia konserwatorskiego lub pozwolenia na budowę, za wyjątkiem zmian i przeróbek wynikających z awarii lub stanu zagrożenia substancji zabytku. Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do składania w Urzędzie Miasta Krakowa w latach 2018 – 2022, w terminie do 15 października każdego roku, oświadczeń o niedokonaniu zmian w substancji zabytku. Wzór oświadczenia zostanie przedłożony użytkownikowi po podpisaniu umowy. Ponadto przyszły użytkownik będzie zobowiązany do zapewnienia przedstawicielowi Urzędu Miasta Krakowa dostępu do obiektu, w szczególności ze względu na ewentualne kontrole lub wizyty instytucji zewnętrznych.

Przyszły użytkownik zobowiązany będzie również do udostępniania publiczności do zwiedzania obiektu strzelnicy co najmniej 2 razy w ciągu roku (w terminach i zakresie wyznaczonym przez Gminę Miejską Kraków) w związku z realizacją przez SKOZK  lub Urząd Miasta Krakowa przedsięwzięć edukacyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o efektach prac objętych dofinansowaniem z NFRZK.
 

 IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UŻYTKOWANIA:

1. W umowie użytkowania zawieranej w formie aktu notarialnego użytkownik zobowiązany zostanie - oprócz realizacji zaleceń Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, opisanych w punkcie III -  m.in. do:

- zachowania zabytkowego charakteru nieruchomości i ścisłego przestrzegania wszelkich zaleceń konserwatorskich zarówno w odniesieniu do istniejącej zabudowy i drzewostanu, jak również w odniesieniu do projektowanej nowej zabudowy,

- ponoszenia w całości kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości a także innych ciężarów związanych z użytkowaną nieruchomością oraz ubezpieczenia nieruchomości i znajdujących się na niej budynków zgodnie z zasadami gospodarności i jej przeznaczeniem,

- ponoszenia wszelkich podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości,

- uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości, przy czym opłaty roczne ponoszone będą do 31 marca każdego roku kalendarzowego; opłata roczna za rok 2017 ustalona zostanie proporcjonalnie do okresu użytkowania w 2017 r.

- utrzymywania i eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,

- utrzymania nieruchomości w stanie uporządkowanym, a także do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnych innych kosztów odbierania tych odpadów,

- utrzymywania zieleni w należytym stanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów – do uzyskania pozwolenia właściwego organu oraz konserwatora zabytków,

- realizacji przedstawionego w ofercie programu użytkowania obiektu i zagospodarowania pozostałej niezabudowanej części nieruchomości,

- realizacji przedstawionego w ofercie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia,

- do poniesienia kosztów umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej,

- w przypadku  oddania przez użytkownika przedmiotu umowy do korzystania osobie trzeciej do uzyskania pisemnej zgody Gminy Miejskiej Kraków.

2. W umowie opisane zostaną przypadki dotyczące wygaśnięcia prawa użytkowania:

-  prawo użytkowania wygaśnie wskutek niewykonywania przez 10 lat,

-  prawo użytkowania wygaśnie w każdym czasie na skutek zgodnych oświadczeń woli stron,

- prawo użytkowania wygaśnie w każdym czasie w wyniku zrzeczenia się prawa przez użytkownika.

3. W umowie opisane zostaną przypadki dotyczące rozwiązania umowy o ustanowienie prawa użytkowania, tj.:

- w przypadku rażącej niedbałości o nieruchomość lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie użytkowania, w szczególności w przypadku stwierdzenia niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu w sposób i w terminach przedstawionych w ofercie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń w tym zakresie przez użytkownika w terminie określonym w tym wezwaniu, przy czym za nieterminowe wykonanie prac uważane będzie naruszenie każdego z terminów,

-  w przypadku niewywiązywania się przez użytkownika z obowiązku ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków  podatków i opłat wynikających z umowy, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy i nie spełnienia ww. świadczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków po otrzymaniu pisemnego wezwania do zapłaty zaległości w ciągu 30 dni,

- w przypadku oddania przez użytkownika przedmiotu umowy do korzystania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Gminy Miejskiej Kraków.

4. Ponadto w umowie użytkownik zrzeknie się roszczeń o zwrot nakładów poniesionych na przedmiocie umowy w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania lub rozwiązania umowy użytkowania.

5. W sytuacji ziszczenia się okoliczności powodujących wygaśnięcie prawa użytkowania lub rozwiązania umowy użytkowania oświadczenie użytkownika złożone w formie aktu notarialnego będzie stanowić podstawę wykreślenia prawa użytkowania z księgi wieczystej.
 

V. CENA WYWOŁAWCZA:

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 15 000 000,00 zł  + podatek VAT.

Użytkownik zobowiązany będzie do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania przez cały okres obowiązywania umowy. Opłaty roczne stanowić będą 1% ceny nieruchomości, ustalonej w przetargu.

Opłata roczna, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków zostanie obniżona o 50%.

Opłaty roczne podlegać będą waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 

VI. WADIUM:

Wadium w kwocie 150 000,00 zł (wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu) należy wpłacić na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej Nr 84 1020 2892 0000 5802 0590 8761
w terminie do 16 sierpnia 2017 roku.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg – zaliczone zostanie na poczet należnych opłat rocznych.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. 
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Proponowany sposób zagospodarowania, uwzględniający zapisy obowiązującego studium oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowania społeczne: 50%.

2. Cena nieruchomości 30%.

3. Terminy realizacji kolejnych etapów zagospodarowania nieruchomości: 20%.
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem: „I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ul. Królowej Jadwigi 220” w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pok.1 (dziennik podawczy).

Informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10, pokój nr 6, tel. 12 616 64 30 lub 12 616 64 32.
 

IX. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00.

Część niejawna przetargu rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 

 X. OFERTA:

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Dane dotyczące oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy z adresem siedziby firmy).

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

Koncepcja ta musi być zgodna z ustaleniami obowiązującego studium oraz z uwzględniać zapisy ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”, w szczególności w zakresie zabudowy terenu obiektami sportu, rekreacji oraz usług ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji. Dopuszcza się realizację innych usług, przy czym ich udział nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%,

- wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25%,

- wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9,

- maksymalną wysokość zabudowy: 9,5 m.

W przypadku planowanej nowej zabudowy powinna ona posiadać bryłę nawiązującą do pawilonu zabytkowej strzelnicy poprzez zastosowanie przeszklonych powierzchni dwuspadowego dachu.

Koncepcja zagospodarowania nieruchomości musi zawierać opis całego zamierzenia, opis poszczególnych elementów zagospodarowania oraz terminy ich realizacji, a także posiadać pozytywną opinię (uzgodnienie) wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Oferowaną cenę za nieruchomość.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7. Oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, pozwalającymi na zagospodarowanie nieruchomości w sposób i w terminach wskazanych w koncepcji.

8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami, podatkami i wymagalnymi należnościami wynikającymi z umów cywilno-prawnych wobec Gminy Miejskiej Kraków.
 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.


UWAGA!

W nawiązaniu do powyższego ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej Organizator przetargu informuje, że komisja przetargowa będzie brać pod uwagę wszystkie uwzględnione uwagi zgłoszone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”, dlatego ulega zmianie treść ogłoszenia w zakresie punktu X. OFERTA podpunkt 4. Koncepcja zagospodarowania nieruchomości:

Koncepcja ta musi być zgodna z ustaleniami obowiązującego studium oraz uwzględniać zapisy ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” wraz z uwzględnionymi uwagami do projektu planu, wymienionymi w Zarządzeniu nr 180/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2017 r., w zakresie udostępnionym na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64899; aktualnym na dzień złożenia oferty.

Ponadto, koncepcja zagospodarowania nieruchomości musi zawierać opis całego zamierzenia, opis poszczególnych elementów zagospodarowania oraz terminy ich realizacji, a także posiadać pozytywną opinię (uzgodnienie) wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.