Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości przy ul. Podmokłej i ul. Herberta

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4, art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości przy ul. Podmokłej i ul. Herberta.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, objętej księgą wieczystą KR1P/00211172/3, oznaczonej jako m. in. działki ewidencyjne nr 1/9, nr 1/10, nr 1/15, nr 1/17, nr 1/23, nr 1/24, nr 1/25, 1/26, nr 1/28, nr 1/31, nr 1/55, nr 1/62, nr 1/64, nr 1/66, nr 1/70, wszystkie położone w obrębie 66 Podgórze z przeznaczeniem do zagospodarowania zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 34,0252 ha.

Nieruchomość położona jest w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, na południe od Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się".

Obszar przeznaczony do oddania w dzierżawę podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza". Zgodnie z tym planem teren przeznaczony do oddania w dzierżawę znajduje się w obszarze ogólnodostępnej zieleni parkowej oraz terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, stanowiących naziemne budowle, służące uprawianiu sportu i rekreacji na otwartym powietrzu, takie jak pole golfowe, boiska do gier, gimnastyki i lekkoatletyki, ścieżki zdrowia (symbol planu ZP/US). Jako przeznaczenie uzupełniające wskazano w planie możliwość lokalizacji obiektowe małej architektury, sanitariatów, obiektów budowlanych służących funkcjom kulturalnym (letni teatr, muszla koncertowa), tzw. ogródków jordanowskich z urządzeniami do rekreacji dzieci, kubaturowych obiektów sportowo – rekreacyjnych i obiektów do obsługi terenowych urządzeń sportowych (zaplecze szatniowo-sanitarne), miejsc postojowych, przy czym maksymalny udział powierzchni obiektów realizowanych w ramach funkcji uzupełniającej nie może przekroczyć 20 % powierzchni wyznaczonego terenu, powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych służących celom kulturalnym, sportowo-rekreacyjnych i obiektów obsługi terenowych urządzeń sportowych nie może przekroczyć 2 000 m2, wysokość obiektów o funkcji kulturalnej nie może przekraczać 9 m, zaś obiektów przeznaczenia uzupełniającego 6 m. W obszarze ZP/US plan przewiduje zachowanie wskaźnika terenu biologicznie czynnego na poziomie min. 80%, a ponadto dopuszcza lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, wyłącznie jako przekryć namiotowych, powłok pneumatycznych i rozbieralnych, przenośnych obiektów instalowanych na potrzeby organizacji imprez, wystaw i pokazów na czas ich trwania. Zgodnie z zapisami planu w obszarze ZP/US obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 1,2 m, a także lokalizacji hoteli, moteli i obiektów zamieszkania zbiorowego.

W niewielkiej części od strony ul. Podmokłej – teren położony jest w obszarze przeznaczonym pod drogi publiczne klasy zbiorczej (symbol planu KD/Z). Zgodnie z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego koniecznym jest zagospodarowanie terenu jako terenu o charakterze ogólnodostępnym, służącego mieszkańcom na potrzeby uprawiania sportu i rekreacji.

Nieruchomość stanowi część terenu byłych osadników, powstałych w związku z działalnością produkcyjną Zakładów „Solvay" i Krakowskich Zakładów Sodowych. W wyniku długoletniej eksploatacji osadniki (tzw. „Białe Morza") wznoszą się nad przyległy teren na wysokość kilkunastu metrów. W chwili obecnej powierzchnia osadników pozostaje niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską i wysoką.

W odniesieniu do działki nr 1/26 obr. 66 Podgórze przed Starostą Krakowskim prowadzone jest postępowanie w trybie art. 136 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sprawie o zwrot nieruchomości wywłaszczonej z wniosku byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY:

  30 lat

 

III. OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA:

Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DZIERŻAWY:

W umowie dzierżawy dzierżawca zobowiązany zostanie m.in. do:

- prowadzenia prac związanych z przystosowaniem przedmiotu przetargu do prowadzenia zamierzonej działalności zgodnie z harmonogramem wynikającym ze złożonej ofert,
w szczególności określającym termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz terminy realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu,

- ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz innych ciężarów związanych z dzierżawioną nieruchomością zgodnie z zasadami gospodarności i jego przeznaczeniem,

- ponoszenia wszelkich podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości.

- utrzymywania i eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,

- utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie uporządkowanym, a także do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnych innych kosztów odbierania tych odpadów,

- utrzymywania zieleni w należytym stanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów – do uzyskania pozwolenia właściwego organu,

- udostępnienia, w razie zaistnienia takiej konieczności, przedmiotu umowy organizatorom Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

W umowie dzierżawy zostaną zawarte niżej wymienione postanowienia dotyczące rozwiązania umowy:

- umowa będzie mogła zostać rozwiązana w każdym czasie na skutek zgodnych oświadczeń woli stron,

- umowa będzie mogła być wypowiedziana przez dzierżawcę na piśmie w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia,

- w razie rażącego naruszenia przez dzierżawcę istotnych warunków umowy, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem poniżej wskazanych postanowień dotyczących niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu,

- w przypadku, gdy przedmiot umowy stanie się wydzierżawiającemu niezbędny na cele realizacji zadań własnych Gminy lub innych zadań publicznych - umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez wydzierżawiającego z zachowaniem 12 - miesięcznego terminu wypowiedzenia .W takim przypadku dokonane zostanie rozliczenie poniesionych przez dzierżawcę nakładów z uwzględnieniem stopnia ich amortyzacji oraz rozliczenie innych kosztów jakie w związku z tym wypowiedzeniem poniósł lub poniesie dzierżawca, pod warunkiem, że udowodni wysokość tych kosztów jak i związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami a wypowiedzeniem umowy,

- w przypadku nie wywiązywania się przez dzierżawcę ze zobowiązań finansowych wobec wydzierżawiającego, wynikających z umowy, za trzy pełne okresy płatności, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu,

- w przypadku niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy w sposób określony w przedstawionej ofercie i zapisanym w umowie – wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wyznaczeniu 60 dniowego terminu na usunięcie naruszenia, przy czym za nieterminowe wykonanie prac uważane będzie naruszenie każdego z terminów wskazanych umowie,

- dzierżawca zrzeka się roszczeń o zwrot nakładów poniesionych na przedmiocie dzierżawy w stosunku do wydzierżawiającego z wyłączeniem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie wydzierżawiającego.

 

V. CENA WYWOŁAWCZA:

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 10 000 zł + podatek VAT w wysokości 23% płatny do dnia 10 każdego miesiąca.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny co roku podlegał będzie waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

VI. WADIUM:

Wadium w kwocie 10 000,00 zł (wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu) należy wpłacić na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230 w terminie nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg – zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.Proponowany czynsz dzierżawny :40%

2. Proponowany sposób zagospodarowania: 40%

3. Terminy realizacji: 20%.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem: „I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ul. Podmokłej i Herberta" w terminie do 8 kwietnia 2015 r. do godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pokój 6.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pokój 25.

 

IX. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert i część niejawna przetargu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 kwietnia o godz.10 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 (sala konferencyjna).

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

X. OFERTA:

Pisemna oferta powinna zawierać:

Dane dotyczące oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy z adresem siedziby firmy).Datę sporządzenia oferty.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zgodną z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Białe Morza" wraz z opisem całego zamierzenia, opisem poszczególnych elementów zagospodarowania oraz podanymi terminami ich realizacji. Z uwagi na fakt, że nieruchomość pozostaje w sferze zainteresowań organizatorów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. jako miejsce pobytu pielgrzymów w opracowywanej koncepcji, zarówno pod kątem lokalizacji elementów zagospodarowania jak również terminów realizacji - należy uwzględnić powyższy fakt.Oferowany miesięczny czynsz dzierżawny,Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,Oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, pozwalającymi na zagospodarowanie nieruchomości w sposób i w terminach wskazanych w koncepcji,Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami i podatkami wobec Gminy Miejskiej Kraków.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Kraków, dnia 03.02.2015 roku