Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości przy ul. Parkowej 12A

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38, art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Parkowej 12A.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Dzierżawa części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej jako działka nr 441/3, stanowiącej parcele l.kat. 1042/1, l.kat. 1021,l.kat.1017, l.kat.1016, l.kat.1710/2, l.kat.1710/9, l.kat.1020/2, l.kat.1023, l.kat.1022, l.kat.1025, l.kat.1021/1, l.kat.1019, l.kat.1026, l.kat.1032/4 i l.kat.1032/18, objętej księgami wieczystymi nr KR1P/00223040/6, KR1P/00225922/7, KR1P/00224755/8, KR1P/00225918/6, położonej przy ul. Parkowej 12A, określanej powszechnie jako stadion KS KORONA.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę wynosi 5, 4901 ha. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Część działki nr 441/3 obr.12 Podgórze  przy ul. Parkowej 12A do końca października 2014 r. pozostawała w posiadaniu KS KORONA na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej z Gminą Miejską Kraków. Aktualnie w odniesieniu do parcel l.kat. 1024 i l.kat. 1027 o pow. 0,4066 ha w księdze wieczystej  KR1P/00225920/3 ujawnione jest prawo zarządu i użytkowania przysługujące Klubowi Sportowemu KORONA na podstawie decyzji U.S.W.S.I. 3/38/62 z dnia 5 czerwca 1962 r. wydanej przez Prezydium Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie i w tym zakresie, do czasu wygaszenia użytkowania Klubu, obszar ten nie będzie przedmiotem umowy.

 

Aktualnie na terenie nieruchomości przy ul. Parkowej znajdują się :

- boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 105m x 65m  z bieżnią i trybunami,

- 3 boiska o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym,

- jednokondygnacyjny murowany budynek (z wieżą zegarową) socjalno – administracyjny (budynek klubowy) o powierzchni zabudowy ok.500 m2,

- jednokondygnacyjny murowany budynek schroniska młodzieżowego o powierzchni zabudowy ok. 350m2,

- drewniany obiekt na podmurówce o przeznaczeniu magazynowo – gospodarczym ( tzw. okrąglak).

Ponadto na działce znajdują się utwardzone place, parkingi, tereny zielone, drogi, chodniki, część terenu porośnięta jest zielenią wysoką.

 

Obiekty zespołu sportowego stadionu miejskiego (w tym brama wejściowa, budynek klubowy z wieżą zegarową, ogrodzenia, stadion z trybunami, urządzenia sportowe, okrąglak i elementy małej architektury) ujęte są w gminnej  ewidencji zabytków, jako obiekt pod adresem Parkowa 12 i objęte są ochroną konserwatorską, zgodnie z zasadami określonymi w treści planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki”

 

Nieruchomość przy ul. Parkowej podlega bowiem ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki”, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 20 listopada 2013 r. w uchwale Nr XC/1324/13.

Zgodnie z powołanym planem – nieruchomość położona jest w obszarze US.1 – teren sportu i  rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne wraz zapleczem administracyjno – socjalnym.

Możliwym do realizacji obiektom kubaturowym przypisana została jednak konkretna lokalizacja, ograniczona liniami zabudowy wyznaczonymi w części wschodniej terenu przy istniejących budynkach tj. budynku z wieżą zegarową oraz budynku schroniska młodzieżowego. Maksymalna wysokość budynków wynosi 13 m.

Ustalenia planu dopuszczają jako funkcję uzupełniającą  możliwość lokalizacji  funkcji usługowej (innej niż sportowa i rekreacyjna), W budynkach nie może ona być jednak funkcją dominująca i przekraczać 40% powierzchni całkowitej budynku.

Ponadto plan dopuszcza odbudowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków poza wyżej opisaną linią zabudowy, jednak budynki te nie mogą mieć powierzchni zabudowy większej niż 100m²,. a ich maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 10 m.

Budynki te mogą być przeznaczone w całości na funkcję usługową inną niż sport
i rekreacja (np. hotel, motel, pensjonat, kawiarnia, restauracja, sklep, biura, itp.).

Zgodnie z zapisami planu - obszar przeznaczony do oddania w dzierżawę musi spełniać warunek zachowania  20% powierzchni biologicznie czynnej (przy czym sama główna płyta boiska – stadionu przy zachowaniu murawy naturalnej spełnia ten warunek). Ustalenia planu wymagają również zachowania wskaźnika intensywności zabudowy w przedziale 0,1 – 0,4 przy czym pod pojęciem wskaźnika intensywności zabudowy należy rozumieć parametr, wyrażony jako udział sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków w powierzchni przedmiotowego terenu.

Obecnie wskaźnik intensywności zabudowy kształtuje się na poziomie 0,02 - zatem pozostaje do wykorzystania od min. ok. 3 100 m² powierzchni całkowitej do max. ok. 16 400 m² powierzchni całkowitej, przy czym w wyznaczonych liniach zabudowy możliwa jest realizacja obiektu o maksymalnej powierzchni użytkowej ok. 7 500 m².

W zakresie istniejącej aktualnie infrastruktury sportowej należy zachować istniejące urządzenia sportowe z możliwością ich rozbudowy i przebudowy ( w zakresie boisk, bieżni, trybun), w tym także z  możliwością zadaszenia trybun, zastosowania masztów oświetleniowych boisk sportowych o maksymalnej wysokości do 12 m oraz zastosowania ogrodzeń niskich i wysokich.

Na przedmiotowym terenie istnieje także możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w formie przekryć namiotowych, powłok pneumatycznych oraz innych przekryć o samodzielnej ażurowej konstrukcji jako zadaszenie obiektów sportu i rekreacji. Dopuszcza się lokalizację garaży i parkingów podziemnych.

Z uwagi na fakt, że teren stadionu przy ul. Parkowej 12A stanowi fragment unikatowego w skali miasta układu przestrzennego o wysokich wartościach, dlatego w zapisach planu wprowadzono zakazy: stosowania materiałów wykończeniowych takich jak „siding” z tworzyw sztucznych, blacha falista i trapezowa, poliwęglan kanalikowy, papa (widoczna z poziomu przechodnia), lokalizacji garaży typu „blaszak”, lokalizacji wolnostojących masztów antenowych, oraz masztów i anten widocznych z poziomu przechodnia, budowy ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych betonowych przęseł, lokalizacji klimatyzatorów na elewacji frontowej budynków, wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, przy czym plan dopuszcza zastosowanie wielkogabarytowych urządzeń reklamowych jako tymczasowe urządzenia na czas odbywających się imprez.

Ponadto w terenie nie przeznaczonym obecnie do oddania w dzierżawę, ale przewidzianym do wydzierżawienia po uregulowaniu stanu prawnego (parcele l.kat. 1024 i l.kat. 1027) plan zagospodarowania dopuszcza odbudowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku w części północno - zachodniej terenu (powyżej Parku Bednarskiego) zgodnie z zachowanym na mapie zasadniczej obrysem budynku, poza opisaną linią zabudowy w części wschodniej obszaru, jednak powierzchnia zabudowy tego budynku nie może być większą niż 200 m² a maksymalna wysokość budynku przekraczać 10 m. Aktualnie teren ten stanowi obszar mocno zadrzewiony i zakrzaczony

 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY: czas nieoznaczony

 

III. OBCIĄŻENIA:

Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie jest przedmiotem zobowiązań, za wyjątkiem dwóch umów dotyczących korzystania z budynku schroniska młodzieżowego oraz boiska .

Budynek schroniska młodzieżowego został wyremontowany ze środków własnych podmiotu prowadzącego za zgodą Klubu Sportowego „KORONA” i jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na okres 1 roku (do końca 2015 r.) przez Gminę Miejską Kraków z podmiotem prowadzącym schronisko. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy w budynku zdemontowane zostaną niektóre urządzenia i elementy wyposażenia stanowiące własność dzierżawcy.

Boisko piłkarskie do końca rozgrywek piłkarskich 2014/2015 (runda wiosenna do końca czerwca 2015 r.) organizowanych przez MZPN jest wykorzystywane przez Klub Sportowy „Strzelcy” na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Miejską Kraków.

 

IV.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DZIEŻAWY:

W umowie dzierżawy dzierżawca zobowiązany zostanie m.in. do:

- prowadzenia prac związanych z przystosowaniem przedmiotu przetargu do prowadzenia zamierzonej działalności zgodnie z harmonogramem wynikającym ze złożonej ofert, w szczególności określającym termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz terminy realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu,

- ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz innych ciężarów związanych z dzierżawioną nieruchomością zgodnie z zasadami gospodarności i jego przeznaczeniem, 

- ponoszenia wszelkich podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości.

- utrzymywania i eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,

- utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie uporządkowanym, a także do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnych innych kosztów odbierania tych odpadów,

- utrzymywania zieleni w należytym stanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów – do uzyskania pozwolenia właściwego organu.

- wejście w prawa i obowiązki Gminy Miejskiej Kraków w odniesieniu do umowy dzierżawy zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko młodzieżowe oraz umowy dzierżawy zawartej z Klubem Sportowym „Strzelcy”,

- udostępniania nieodpłatnego Gminie Miejskiej Kraków w okresie do 30 września 2015 r. boiska, trybun i utwardzonych placów na potrzeby organizacji okazjonalnych imprez, w odniesieniu do których Gmina zawarła z ich organizatorami stosowne umowy lub porozumienia przed zawarciem umowy z wyłonionym w drodze przetargu dzierżawcą,

- nieodpłatnego udostępnienia, w razie zaistnienia takiej konieczności, przedmiotu umowy organizatorom Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

 

W umowie dzierżawy zostaną zawarte niżej wymienione postanowienia dotyczące rozwiązania umowy:

- umowa będzie mogła zostać rozwiązana w każdym czasie na skutek zgodnych oświadczeń woli stron,

- umowa będzie mogła być wypowiedziana przez dzierżawcę na piśmie w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

- w razie rażącego naruszenia przez dzierżawcę istotnych warunków umowy, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem poniżej wskazanych postanowień dotyczących niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu,

- w przypadku, gdy przedmiot umowy stanie się wydzierżawiającemu niezbędny na cele realizacji zadań własnych Gminy lub innych zadań publicznych - umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez wydzierżawiającego z zachowaniem 12 - miesięcznego terminu wypowiedzenia .W takim przypadku dokonane zostanie rozliczenie poniesionych przez dzierżawcę nakładów z uwzględnieniem stopnia ich amortyzacji oraz rozliczenie innych kosztów jakie w związku z tym wypowiedzeniem poniósł lub poniesie dzierżawca, pod warunkiem, że udowodni wysokość tych kosztów jak i związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami a wypowiedzeniem umowy,

- w przypadku nie wywiązywania się przez dzierżawcę ze zobowiązań finansowych wobec wydzierżawiającego, wynikających z umowy, za trzy pełne okresy płatności, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

- w przypadku niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy w sposób określony w § 4 ust. 3 w terminach  wskazanych w § 4 ust. 3 – wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wyznaczeniu 60 dniowego terminu na usunięcie naruszenia, przy czym za nieterminowe wykonanie prac uważane będzie naruszenie każdego z terminów wskazanych umowie,

- dzierżawca zrzeknie się roszczeń o zwrot nakładów poniesionych na przedmiocie dzierżawy w stosunku do wydzierżawiającego z wyłączeniem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie wydzierżawiającego.

 

V. CENA WYWOŁAWCZA:

 

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 19 215,35 zł + podatek VAT w wysokości 23% płatny do dnia 10 każdego miesiąca

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny co roku podlegał będzie waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

VI. WADIUM:

 

Wadium w kwocie 20 000,00 zł (wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu) należy wpłacić na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230 w terminie nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg – zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

1.Proponowany czynsz dzierżawny: 40%

2. Proponowany sposób zagospodarowania i terminy realizacji: 40%.

3. Terminy realizacji elementów zagospodarowania: 20%

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem: „I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ul. Parkowej 12A” w terminie do dnia 11 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pok.6.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pokój 25.

 

IX. OTWARCIE OFERT:

 

Otwarcie ofert i część niejawna przetargu nastąpi w dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 13.00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10.

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 X. OFERTA:

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Dane dotyczące oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy z adresem siedziby firmy).

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zgodną z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki” wraz z opisem całego zamierzenia, opisem poszczególnych elementów zagospodarowania oraz podanymi terminami ich realizacji.

5. Oferowany miesięczny czynsz dzierżawny.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7. Oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, pozwalającymi na zagospodarowanie nieruchomości w sposób i w terminach wskazanych w koncepcji.

8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami, podatkami i wymagalnymi należnościami wynikającymi z umów cywilno-prawnych wobec Gminy Miejskiej Kraków.

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.