Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie parkingów znajdujących się przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uprzejmie informuje, że ogłasza konkurs ofert na prowadzenie parkingów znajdujących się przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20, przeznaczonych do parkowania autokarów.

Parkingi zlokalizowane są:

- parking nr 1 z dostępem od strony Al. 3 Maja, położony pomiędzy pasem drogowym Al.3 Maja a ogrodzeniem stadionu,

- parking nr 2 w obrębie stadionu tzw. parking VIP, ogrodzony, położony wzdłuż ul. Reymana z wjazdem od strony parkingu nr 1.

 

Obszar parkingów wraz z określeniem zasad ruchu wskazany jest w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Wjazd na obydwa parkingi oraz wyjazd z parkingów odbywał się będzie z Al. 3 Maja z wyłączeniem ul. Reymana.

Mając na uwadze stosowane normy techniczne przyjmuje się, że obydwa parkingi przeznaczone są do parkowania jednorazowo ok. 40 autokarów.

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie dopuszcza możliwość wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na potrzeby parkowania innego rodzaju pojazdów mechanicznych.

 

Podmiot wyłoniony w konkursie korzystać będzie z parkingów na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 miesięcy, począwszy od dnia 1 lutego 2015 r.

 

W umowie dzierżawy zawarty będzie zapis, że w związku z lokalizacją parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana oraz w pobliżu Stadionu Miejskiego przy ul. Kałuży i koniecznością wykorzystywania w tym czasie parkingów na potrzeby parkowania pojazdów policji oraz autokarów kibiców drużyn gości – w dni, w których rozgrywane są mecze na Stadionach parking nr 1 na trzy godziny przed rozpoczęciem meczu powinien być opróżniony z pojazdów.

 

W tym terminie powinny zostać również usunięte barierki wydzielające strefę dojazdu do parkingu nr 2, zaznaczoną w załączniku graficznym.

 

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie miał obowiązek uzgodnić z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie projekt organizacji ruchu na parkingach i sposób parkowania pojazdów.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

- oznakowania miejsc postojowych,

- wydzielenia strefy dojazdu do parkingu nr 2 za pomocą przenośnych elementów,

- opracowania regulaminu parkingu i wywieszenia go w widocznym miejscu w pobliżu wjazdu na parking.

 

Cenę wywoławczą z tytułu należnego czynszu ustala się w kwocie 13 000 zł miesięcznie + podatek VAT.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, p. 6. do dnia 26 stycznia  2015 r. do godz.10.00.

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

- dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

- oferowaną miesięczna stawkę czynszu netto,

- informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności.

 

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem (12) 616-6430.