Ogłoszenie o Konkursie 2-X-2010-ZIS - Hala TS WISŁA

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

1/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami

dyrektywy 2004/18/WE

dyrektywy 2004/17/WE (Zamówienia sektorowe)

SEKCJA I: INSTYTUCJA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Adres pocztowy: ul. Walerego Sławka 10

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-633

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10,

pokój 014

Tel.: +48 12 6166370

Osoba do kontaktów: Paweł Popławski

E-mail: ppoplawski@zis.krakow.pl Faks: +48 12 6166301

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) http://www.zis.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY

DZIAŁALNOŚCI (konkurs jest objęty przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w

tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (konkurs

jest objęty przepisami dyrektywy 2004/17/WE -Zamówienia sektorowe)

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii

cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw

stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy

lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

3/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję/podmiot zamawiający

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

II.1.2) Krótki opis

1. PRZEDMIOT KONKURSU

Nazwa nadana konkursowi / projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Hali TS Wisła.

1.1. Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym,

estetycznym, technicznym i eksploatacyjnym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Hali Sportowej TS Wisła

wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym część działki nr 180/10 obr.12 Krowodrza, przy ul. Reymonta

w Krakowie z uwzględnieniem parkingów dla samochodów osobowych i autokarów, przy czym ze względu

na niewielką powierzchnię przewidzianą na potrzeby realizacji hali dopuszcza się wykorzystanie istniejących

parkingów od strony ul. Reymonta na działce nr 195/3 obr. 12 Krowodrza (oznaczonej w załączniku graficznym

do MPZP jako KD/L) oraz na części działki 180/5 obr. 12 Krowodrza , przeznaczonej w obowiązującym planie

zagospodarowania przestrzennego jako terenu usług o symbolu KU i usług sportu o symbolu US.1. W chwili

obecnej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „TS Wisła" poddany jest procedurze

punktowej aktualizacji w kwestii bilansowania współczynnika miejsc parkingowych dla terenu US.2 - co pozwala

uczestnikom konkursu na lokalizację i bilansowanie miejsc parkingowych na terenach KU, KD/L i US.1.

Zakres obszaru do zagospodarowania pod potrzeby hali sportowej załącznik nr 2.

1.2. Konkurs ma charakter realizacyjny i zostanie przeprowadzony jako jednoetapowy.

1.3. Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca

zostanie nagrodzona I nagrodą, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej

ręki o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na szczegółowym opracowaniu nagrodzonej pracy

konkursowej obejmującym sporządzenie dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego

Hali TS Wisła wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z

warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.

2. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - MIEJSCE LOKALIZACJI

2.1. Teren, na którym zlokalizowana ma zostać inwestycja, położony jest pomiędzy aleją 3-go Maja a ul.

Reymonta, ul. Rejmana a Cichym Kącikiem w obszarze zabudowy miejskiej o dominującej funkcji sportowo

- rekreacyjnej i częściowo mieszkaniowej. Ponadto leży w bliskim sąsiedztwie przestrzeni rekreacyjnej Błoń

Krakowskich - miejsca wypoczynku, zabaw i rekreacji. Teren położony jest również w pobliżu Miasteczka

Studenckiego AGH.

Dostępność komunikacyjną obszaru zapewniają otaczające ulice miejskie, a także komunikacja miejska:

tramwajowa - od strony Błoń Krakowskich i al. 3-go Maja oraz autobusowa od strony Miasteczka Studenckiego

AGH i ul. Czarnowiejskiej, jak również od strony Al. Mickiewicza.

Zakres inwestycji obejmuje część działki nr 180/10 obr. 12 Krowodrza o pow. około 0,87 ha, położonej wewnątrz

kompleksu sportowego, bezpośrednio za istniejącą halą sportową TS Wisła.

Teren, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja posiadać będzie dostęp do drogi publicznej w oparciu o

układ dróg wewnętrznych.

Obszar inwestycji stanowi załącznik nr 2.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

3.1. Intencją Inwestora jest wybudowanie hali sportowej o wysokim standardzie użytkowym i estetycznym.

Inwestycja planowana jest jako nowoczesny, bezpieczny i komfortowy obiekt wielofunkcyjny, odpowiadający

aktualnym międzynarodowym standardom, zapewniający widzom odpowiedni poziom widowiskowości.

Hala sportowa winna posiadać wielofunkcyjny charakter użytkowania z możliwością przeprowadzania

rozgrywek w różnych dyscyplinach sportów halowych, w tym koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu itd., a

także stwarzać możliwość wykorzystania jako miejsca dla zorganizowania widowisk kulturalnych, konferencji,

wystaw, koncertów, itp).

Należy uwzględnić również ciągłe funkcjonowanie obiektu, także w okresie pomiędzy imprezami.

Urządzenia sportowe powinny spełniać wymagania międzynarodowych i krajowych związków oraz federacji

sportowych dla przeprowadzania imprez sportowych o randze międzynarodowej, odnoszące się zarówno do

samych urządzeń i wyposażenia, jak i warunków organizacji i przeprowadzania imprez.

W szczególności uwarunkowania te dotyczą dyscyplin podstawowych tj

4/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

  • koszykówki - FIBA (Federation Internationale de Basketball),
  • siatkówki - FIVB (Federation Internationale de Volleyball),
  • piłki ręcznej - EHF (European Handball Association),
  • futsalu - UEFA (Union of European Football Associations).

Zastosowane rozwiązania i wyposażenie zagwarantować muszą uzyskanie odpowiednich certyfikatów

umożliwiających przeprowadzenie imprez międzynarodowych w zakresie dyscyplin podstawowych.

Funkcje pozasportowe wymagają przystosowania obiektu do takich imprez jak: wystawy, ekspozycje,

konferencje i imprezy estradowe ( koncerty., projekcje filmowe, konkursy tańca, imprezy taneczne, imprezy

społeczno-polityczne itd.).

3.2. W opracowaniu należy przewidzieć najbardziej współczesne i równocześnie ekonomiczne oraz

funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. W opracowaniu należy podać szacunkowy koszt budowy

hali wraz z metodą jego wyliczenia.

W celu ograniczenia kosztów inwestycji preferowana jest realizacja programu funkcjonalnego bez poziomu -1.

3.3. Zagospodarowanie terenu działki musi spełniać obowiązujące normy i przepisy prawa,

a w szczególności wynikające z:

- przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z późn. zmianami);

- przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 ze zm.);

- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru TS Wisła, uchwalonego w dniu 17

grudnia 2008 r. nr LX/776/08

W chwili obecnej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „TS Wisła" poddany jest

procedurze punktowej aktualizacji w kwestii bilansowania współczynnika miejsc parkingowych dla terenu US.2

- co pozwala uczestnikom konkursu na lokalizację i bilansowanie miejsc parkingowych na terenach KU, KD/L i

US.1.

- przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 09.62.504).

3.4. Program hali sportowej.

Należy zaprojektować następujące zespoły funkcjonalno-użytkowe obiektu:

1) Boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną halową

(futsal), spełniające wymagania międzynarodowych i krajowych związków oraz federacji sportowych,

2) Widownia na około 4 000 widzów (miejsca stałe), z możliwością wprowadzenia dodatkowo w strefie płaskiej

boisk miejsc z przeznaczeniem dla innych imprez niż gry sportowe,

3) Zespół szatni wraz z zapleczem sanitarnym, dla zawodników dyscyplin jak w punkcie 3.1, umożliwiający

organizowanie turniejów sportowych,

4) Pomieszczenia odnowy biologicznej (sauna, siłownia itd.),

5) Pomieszczenie wielofunkcyjne ( np. spotkania prelekcje, konferencje) dla około 80 osób,

6) Magazyny na sprzęt i urządzenia do ćwiczeń i treningów,

7) Zespół administracyjny,

8) Pokoje trenerów,

9) Pomieszczenie dla gastronomii (dopuszcza się z ogródkiem na tarasie zewnętrznym),

10) Pomieszczenia techniczne, niezbędne do funkcjonowania obiektu w okresie całego roku,

11) Strefa rekreacji i poczekalni dla zawodników i osób towarzyszących

12) Pomieszczenie - ambulatorium (pierwszej pomocy).

13) Loże komentatorów, pomieszczenia dla telewizji i skyboksy

3.5 Wymagania funkcjonalne.

Generalną informacją dla uczestników konkursu, wymagająca szczególnego podkreślenia jest fakt, że obiekt

musi niezależnie funkcjonować jako wielofunkcyjny, przystosowany do przeprowadzania zawodów sportowych

jak również widowiskowych imprez komercyjnych. Nowoprojektowana hala powinna być zaprojektowana

przy założeniu, iż od strony północnej będzie ona połączona przejściem technicznym z istniejącą halą, a w

przypadku wyburzenia istniejącej hali połączona z budynkiem głównym klubu.

Wszelkie pomieszczenia towarzyszące funkcjom podstawowym powinny być rozwiązane w standardach

przewidzianych do takiego sposobu użytkowania. (szatnie, toalety, prysznice, pomieszczenia dla zawodników,

przejścia, drzwi itd.).

Obiekt w całości musi spełniać wymogi dla osób niepełnosprawnych.

Rozwiązania powinny zapewniać łatwą i czytelną dostępność poszczególnych zespołów funkcjonalnych oraz

łatwą i szybką ewakuację, zgodną z obowiązującymi normami użytkowania i przepisami,

Należy wykorzystać wszelkie możliwe przestrzenie w obiekcie dla celów użytkowych (np. pomieszczenia pod

widownią),

Należy pokazać możliwość aranżacji płaskiej części hali w poziomie boiska na ewentualną dodatkową

przestrzeń widowni,

5/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

Należy zapewnić niezbędną ilość światła we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały

użytkowników w wymaganych standardach ( w tym szczególnie sali gier - przy zapewnieniu sposobu

oświetlenia rozproszonego a nie bezpośredniego, z uwagi na niepożądane kontrasty stref światła i cienia).

Należy zapewnić warunki do transmisji telewizyjnych.

4. BUDŻET

4.1 Maksymalny planowany koszt inwestycji realizowanej na podstawie wybranej w konkursie pracy,

polegającej na budowie nowej hali sportowej TS WISŁA wraz z parkingami oraz zagospodarowaniem terenów

przewidzianych dla pierwszego etapu położonej przy ul. Reymonta został ustalony przez Zamawiającego do

wysokości 55 mln złotych brutto (słownie: pięćdziesięciu pięciu milionów złotych).

4.2. Ponadto Zamawiający przewiduje, że maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych

na podstawie pracy konkursowej, związanych z wykonaniem szczegółowego opracowania wybranej pracy

konkursowej (dokumentacji projektowej) - w zakresie określonym w pkt. 3.2 regulaminu - w wysokości do 5,0 %

całkowitego kosztu realizacji inwestycji.

4.3. Wielkości te mogą zostać zmienione przez Zamawiającego w zależności od wyników rozstrzygniętego

konkursu, a w szczególności rozwiązań projektowych przyjętych w pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą

4.4. Uczestnicy konkursu na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy PZP zobowiązani są do złożenia prac

konkursowych wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na

podstawie sporządzonej pracy konkursowej.

W związku z powyższym uczestnicy konkursu proszeni są zatem o obliczenie i zamieszczenie w pracy

konkursowej informacji o planowanych, szacunkowych kosztach:

a) prac związanych ze sporządzeniem szczegółowego opracowania pracy konkursowej,

b) prac związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie Hali TS Wisła wraz z zagospodarowaniem

terenu przy ul. Rejmonta:

- kosztów sprawowania nadzoru autorskiego,

- kosztów robót budowlanych związanych z realizacją w/w inwestycji.

Podstawą do obliczenia w/w kosztów powinny być:

- treść sporządzonej pracy konkursowej,

- metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) lub inne, wskazane

przez uczestników konkursu, powszechnie stosowane podstawy wyceny prac, o których mowa powyżej.

Wycena wraz z danymi dotyczącymi wskaźników ilościowych, a także wykazem obowiązujących, przyjętych

do obliczeń cen rynkowych lub aktualnych powszechnie stosowanych cenników, katalogów czy taryfikatorów,

powinna zostać obowiązkowo dołączona do opisu składanej pracy konkursowej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 71220000

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW (jeżeli dotyczy)

WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w

konkursie" bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani również „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi

udział w konkursie", spełniający wymagania określone niniejszym Regulaminem.

1.2 Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz

tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z

konkursu.

Uwaga: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z

innym Uczestnikiem konkursu.

1.3 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w Załączniku nr A-1 do Regulaminu

konkursu.

6/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

1.4 Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania

określone Regulaminem konkursu.

2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY

2.1 Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu w postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust.

2 ustawy PZP oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w/w ustawy

2.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i

2.1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które:

a) wykonały w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w konkursie - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej

1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej, tj. budynku

przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi finansowej lub

bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie drogowym,

kolejowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym, świadczenia usług pocztowych, telekomunikacyjnych lub

teleinformatycznych oraz każdego innego ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania

podobnych funkcji, w tym także budynku o funkcji biurowej lub obiektu socjalnego,

b) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

2.2 WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt.2.1 Uczestnicy konkursu składają we wniosku

o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie, że posiadają uprawnienia niezbędne do projektowania

w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także, że dysponują

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jak również, że znajdują

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonaniu zamówienia.

2.2.1 UCZESTNICY KONKURSU KRAJOWI - MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) NA

TERYTORIUM RP PRZEDKŁADAJĄ:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

zgodnie z Załącznikiem Nr A-4 do Regulaminu konkursu, zawierający co najmniej 1 usługę, o której mowa w pkt

2.1.2 a)

b) dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie, sporządzonym według Załącznika Nr A-4 do

Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie tj. zgodnie z warunkami umowy zawartej na realizację prac

projektowych - może to być potwierdzone np. pozwoleniem na budowę, opiniami (referencjami) zleceniodawców

bądź odbiorców usługi projektowej, protokołami odbioru prac projektowych i innymi dokumentami, z których

treści wynika, iż usługa wskazana w wykazie została wykonana zgodnie z warunkami umowy;

c) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia o których mowa w pkt 2.1.2 b)

d) oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w

związku z art. 44 upzp, zgodnie z Załącznikiem Nr A-2 do Regulaminu konkursu;

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postępowania:

a) oświadczenie Uczestnika konkursu o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp, zgodnie z

Załącznikiem Nr A-3 do Regulaminu konkursu;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

7/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp;

2.2.2 UCZESTNICY KONKURSU ZAGRANICZNI - MAJĄCY SIEDZIBĘ (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) POZA

TERYTORIUM RP PRZEDKŁADAJĄ:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa

odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli dokumenty o których mowa w pkt. 2.2.2 zostały sporządzone w języku innym niż polski, powinny zostać

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1 W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wykonania

usługi polegającej na sporządzeniu projektu budowlanego lub dokumentacji wykonawczej budynku

użyteczności publicznej, będą spełnione, gdy wykaże to tylko jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w

konkursie.

3.2. Pozostałe warunki ustalone Regulaminem konkursu a dotyczące braku podstaw do wykluczenia z konkursu

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z Uczestników wspólnie biorących

udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jaki i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie.

4. DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ WYMAGANE OD AUTORA PRACY KONKURSOWEJ NAGRODZONEJ I

NAGRODĄ

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający w postępowaniu

prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki po zaproszeniu do negocjacji będzie wymagał przedłożenia

przez uczestnika konkursu, którego praca uznana zostanie nagrodzona I nagrodą, następujących dokumentów:

- aktualnego zaświadczenia potwierdzającego, że uczestnik konkursu jest wpisany na listę członków Izby

Architektów RP lub dysponuje przynajmniej jedną osobą będącą członkiem Izby Architektów RP,

- opłaconej polisy - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, że uczestnik konkursu (Wykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

a także:

a) w przypadku uczestników konkursu mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP:

1. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,

że uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zawarcia umowy,

2. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy

PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zawarcia umowy,

3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zawarcia umowy;

b) uczestnicy konkursu mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP będą zobowiązani

przedłożyć:

1. dokumentu lub dokumentów, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zawarcia umowy,

wydanych w kraju, w którym uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzających, że uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania

osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP, wystawionych

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zawarcia umowy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w

którym uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów,

o których mowa powyżej, dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu (Wykonawca) ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymienione powyżej będą musiały zostać przedłożone w oryginałach lub kserokopiach

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu (Wykonawcę) lub osoby upoważnione

do jego reprezentowania.

5. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

8/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

5.1 Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione po rozstrzygnięciu konkursu oraz dokonaniu wypłat

przyznanych nagród i wyróżnień staną się własnością Zamawiającego.

5.2 Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zachowają osobiste prawa autorskie, które chronią

nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem, w zakresie określonym w art.

16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.3 Autorzy prac przeniosą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji,

w szczególności prawo do utrwalania, zwielokrotniania, prezentacji, publicznego udostępniania, wystawiania

i wprowadzania do obrotu w formie materiałów informacyjnych lub promocyjnych całości lub fragmentów prac

konkursowych, bez wynagrodzenia dla ich autorów z zastrzeżeniem art. 46 i art. 49 w/w ustawy.

5.4 W stosunku do wszystkich prac nagrodzonych lub wyróżnionych Zamawiający zobowiązany będzie do

udostępniania pracy konkursowej jej autorowi w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania

przez nich prawa autorskiego. Zamawiający nie może domagać się od autora odpowiedniego zabezpieczenia

oraz wynagrodzenia za korzystanie z wykonanej przez niego pracy konkursowej.

5.5 Prace konkursowe, które nie otrzymają nagród ani wyróżnień pozostaną własnością ich autorów. Prace

te mogą być odbierane przez uczestników konkursu w siedzibie Zamawiającego, za zwrotem pokwitowania

złożenia pracy, po upływie dwóch miesięcy od daty oficjalnego ogłoszenia wyników rozstrzygniętego konkursu.

5.6 Zamawiający zastrzega, zatem sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych

podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki

bez wynagrodzenia dla ich autorów.

6. DODATKOWE WYMAGANIA

6.1 Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do

udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu.

6.2 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie mogą ustanowić wspólnego pełnomocnika

uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu

konkursu. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich uczestników konkursu wspólnie

biorących udział w konkursie

6.3 W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być

załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu.

6.4 Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest:

1) osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem konkursu,

2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w

imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem

konkursu.

6.5 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w

konkursie o treści określonej we wzorze zamieszczonym w Załączniku Nr A-5 lub Nr A-6 do Regulaminu

konkursu.

6.6 Wszelka korespondencja dotycząca konkursu oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym

pełnomocnikiem.

III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak,proszę określić zawód:

_____

9/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ KONKURSU

Otwarty

Ograniczony

Szacunkowa liczba uczestników _____ LUB liczba

minimalna _____

/ liczba maksymalna _____

IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH (w przypadku konkursu ograniczonego)

1. _____ 6. _____

2. _____ 7. _____

3. _____ 8. _____

4. _____ 9. _____

5. _____ 10. _____

IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1 Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy

konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a) jakość zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych - kryterium K1,

b) jakość zaproponowanych rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjno-materiałowych - kryterium K2,

c) jakość zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych - kryterium K3,

d) koszty inwestycji, ekonomika rozwiązań - kryterium K4,

2. Każde kryterium posiada wagę punktów, wg. której będzie dokonywana kwalifikacja prac. Poniższa tabela

przedstawia wagę kryteriów.

K-1 URBANISTYKA - 10%

K-2 ARCHITEKTURA, KONSTRUKACJA - 50%

K-3 FUNKCJA - 30%

K-4 KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI - 10%

3. SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

3.1 Ocena będzie polegała na przyznaniu przez Sąd Konkursowy, każdej pracy zakwalifikowanej do oceny,

odpowiedniej ilości punktów w zakresie od 0,0 do 10,0 w ramach każdego z wymienionych powyżej kryteriów

oceny: K1 - K4.

3.2 Uzyskana ilość punktów w każdym z kryteriów będzie mnożona razy współczynnik „wagowy" kryterium.

3.3 Punkty przyznane pracom przez Sąd Konkursowy w ramach każdego z kryteriów będą stanowić o końcowej

ocenie pracy konkursowej, w sposób następujący:

- OCENA PRACY = K1 x waga+K2 x waga+K3 x waga+K4 x waga,

- OCENA PRACY = 0,0 , jeżeli wartość któregokolwiek z kryteriów: K1, K2, K3, K4= 0,0.

Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
(jeżeli

dotyczy)

2/X/2010/ZIS

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 26/10/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

Dokumenty odpłatne

tak nie

Jeżeli tak, (podać wyłącznie dane liczbowe): _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

10/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 26/10/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów (jeżeli

dotyczy)

Przewidywana data: 28/10/2010 (dd/mm/rrrr)

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: _____

11/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY

IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody)

tak nie

Jeżeli tak, ilość i wartość przyznawanych nagród (jeżeli dotyczy)

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

a) I nagroda - 25.000,- zł, oraz zaproszenie Uczestnika do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego

b) II nagroda - 15.000,- zł,

c) III nagroda - 10.000,- zł,

d) dwa wyróżnienia w wysokości 5.000,- tysięcy zł każde, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną

wskazane przez Sąd konkursowy.

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników (jeżeli dotyczy)

1.1 Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych

odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu.

1.2 Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o

kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi

konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne

nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą

kolejne miejsca w konkursie.

1.3 Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą otrzyma nagrodę

pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I Nagroda),

prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy

konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wielobranżowy projekt

wykonawczy wraz z nadzorami autorskimi) budynku Hali TS WISŁA w Krakowie.

1.4 Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:

a) I nagroda - 25.000,- zł, oraz zaproszenie Uczestnika do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego

b) II nagroda - 15.000,- zł,

c) III nagroda - 10.000,- zł,

d) dwa wyróżnienia w wysokości 5.000,- tysięcy zł każde, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną

wskazane przez Sąd konkursowy.

1.5 Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju oraz liczby nagród lub nie przyznania pierwszej,

drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac

w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z analogicznych przyczyn może również zmienić

wysokość wszystkich lub niektórych wyróżnień.

1.6 Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika

Zamawiającego zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie

zamówienia z wolnej ręki.

1.7 Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku

konkursu przez Kierownika Zamawiającego.

IV.5.3) Zamówienia po konkursie:

Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze

zwycięzców konkursu

tak nie

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego

tak nie

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego (jeżeli dotyczy)

1. Andrzej Wyżykowski (Główny Architekt Miasta) -

Przewodniczący Sądu konkursowego

6. Krzysztof Dębowski (ZIS) - Sędzia

2. Andrzej Bulanda (SARP) - Sędzia 7. Halina Szłapa (ZIS) - Sędzia

3. Krzysztof Ingarden (SARP) - Sędzia 8. Paweł Popławski (ZIS) - Sędzia

4. Witold Gilewicz (SARP) - Sędzia Referent 9. Piotr Dunin-Suligostowski (TS WISŁA) - Sędzia

5. Krzysztof Leśnodorski (SARP) - Sędzia 10. Celina Sokołowska (TS WISŁA) - Sędzia

12/ 15 ENOTICES_ZIS - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 12 - PL

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI HALI TS WISŁA W KRAKOWIE

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do projektów i/lub programów:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dzialanie: Krakowski Obszar Metropolitarny

Poddziałanie: Wspieranie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

Praca konkursowa powinna składać się z części graficznej i opisowej.

1.1 Część graficzna

A/ projekt zagospodarowania terenu na podkładach sytuacyjno-wysokościowych ( Załącznik Nr 1) w skali 1:500,

B/ rzuty wszystkich kondygnacji hali sportowej w skali 1:200,

C/ niezbędne przekroje dla wyjaśnienia koncepcji przestrzennej w skali 1:200,

D/ cztery elewacje w skali 1:200,

E/ dwa widoki perspektywiczne z poziomu człowieka z zewnątrz i 1 widok wnętrza.

1.2 Model fizyczny w skali 1:200 w kolorze białym

1.3 Część opisowa

Część opisowa pracy konkursowej powinna zawierać:

A/ opis koncepcji hali sportowej oraz przyjętych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego terenu

opracowania

B/ program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej z tabelarycznym zestawieniem danych liczbowych

dotyczących powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń według zamieszczonego wzoru - Tabela nr

1( Załącznik T-1)

C/ rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

D/ dane dotyczące powierzchni zabudowy działki inwestycyjnej, powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni

przeznaczonej pod komunikację kołową i parkingi, z podaniem il. miejsc postojowych oraz powierzchnię ciągów

pieszych, placowych

E/ informację dotyczącą szacunkowego kosztu inwestycji oraz kosztów sporządzenia kompletnej

wielobranżowej dokumentacji projektowej (faza projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z nadzorami

autorskimi.

Opis nie powinien przekr