Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości przy ul. Parkowej 12A

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Prezydent Miasta Krakowa ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Parkowej 12A.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Dzierżawa części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej jako działka nr 441/3, stanowiącej parcele l.kat. 1042/1, l.kat. 1021, l.kat. 1017, l.kat. 1016, l.kat. 1710/2, l.kat. 1710/9, l.kat. 1020/2, l.kat. 1023, l.kat. 1022, l.kat. 1025, l.kat. 1021/1, l.kat. 1019, l.kat. 1026, l.kat. 1032/4 i l.kat. 1032/18, objętej księgami wieczystymi nr KR1P/00223040/6, KR1P/00225922/7, KR1P/00224755/8, KR1P/00225918/6, położonej przy ul. Parkowej 12A, określanej powszechnie jako stadion KS KORONA.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę wynosi 5,4901 ha. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Część działki nr 441/3 obr. 12 Podgórze  przy ul. Parkowej 12A do końca października 2014 r. pozostawała w posiadaniu KS KORONA na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej z Gminą Miejską Kraków. Aktualnie w odniesieniu do parcel l.kat. 1024 i l.kat. 1027 o pow. 0,4066 ha w księdze wieczystej  KR1P/00225920/3 ujawnione jest prawo zarządu i użytkowania przysługujące Klubowi Sportowemu KORONA na podstawie decyzji U.S.W.S.I. 3/38/62 z dnia 5 czerwca 1962 r. wydanej przez Prezydium Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie i w tym zakresie, do czasu wygaszenia użytkowania Klubu, obszar ten nie będzie przedmiotem umowy.

 

Aktualnie na terenie nieruchomości przy ul. Parkowej znajdują się:

- boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 105 m x 65 m  z bieżnią i trybunami,

- 3 boiska o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym,

- jednokondygnacyjny murowany budynek (z wieżą zegarową) socjalno – administracyjny (budynek klubowy) o powierzchni zabudowy ok. 500 m2,

- jednokondygnacyjny murowany budynek schroniska młodzieżowego o powierzchni zabudowy ok. 350 m2,

- drewniany obiekt na podmurówce o przeznaczeniu magazynowo – gospodarczym (tzw. okrąglak).

Ponadto na działce znajdują się utwardzone place, parkingi, tereny zielone, drogi, chodniki, część terenu porośnięta jest zielenią wysoką.

 

Obiekty zespołu sportowego stadionu miejskiego (w tym brama wejściowa, budynek klubowy z wieżą zegarową, ogrodzenia, stadion z trybunami, urządzenia sportowe, okrąglak i elementy małej architektury) ujęte są w gminnej  ewidencji zabytków, jako obiekt pod adresem Parkowa 12 i objęte są ochroną konserwatorską, zgodnie z zasadami określonymi w treści planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki”

 

Nieruchomość przy ul. Parkowej podlega bowiem ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki”, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 20 listopada 2013 r. w uchwale Nr XC/1324/13.

Zgodnie z powołanym planem – nieruchomość położona jest w obszarze US.1 – teren sportu i  rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym.

Możliwym do realizacji obiektom kubaturowym przypisana została jednak konkretna lokalizacja, ograniczona liniami zabudowy wyznaczonymi w części wschodniej terenu przy istniejących budynkach, tj. budynku z wieżą zegarową oraz budynku schroniska młodzieżowego. Maksymalna wysokość budynków wynosi 13 m.

Ustalenia planu dopuszczają jako funkcję uzupełniającą możliwość lokalizacji funkcji usługowej (innej niż sportowa i rekreacyjna), W budynkach nie może ona być jednak funkcją dominująca i przekraczać 40% powierzchni całkowitej budynku.

Ponadto plan dopuszcza odbudowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków poza wyżej opisaną linią zabudowy, jednak budynki te nie mogą mieć powierzchni zabudowy większej niż 100m²,. a ich maksymalna wysokość nie może przekraczać 10 m.

Budynki te mogą być przeznaczone w całości na funkcję usługową inną niż sport
i rekreacja (np. hotel, motel, pensjonat, kawiarnia, restauracja, sklep, biura, itp.).

Zgodnie z zapisami planu - obszar przeznaczony do oddania w dzierżawę musi spełniać warunek zachowania  20% powierzchni biologicznie czynnej (przy czym sama główna płyta boiska – stadionu przy zachowaniu murawy naturalnej spełnia ten warunek). Ustalenia planu wymagają również zachowania wskaźnika intensywności zabudowy w przedziale 0,1 – 0,4 przy czym pod pojęciem wskaźnika intensywności zabudowy należy rozumieć parametr, wyrażony jako udział sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków w powierzchni przedmiotowego terenu.

Obecnie wskaźnik intensywności zabudowy kształtuje się na poziomie 0,02 – zatem pozostaje do wykorzystania od min. ok. 3 100 m² powierzchni całkowitej do max. ok. 16 400 m² powierzchni całkowitej, przy czym w wyznaczonych liniach zabudowy możliwa jest realizacja obiektu o maksymalnej powierzchni użytkowej ok. 7 500 m².

W zakresie istniejącej aktualnie infrastruktury sportowej należy zachować istniejące urządzenia sportowe z możliwością ich rozbudowy i przebudowy ( w zakresie boisk, bieżni, trybun), w tym także z  możliwością zadaszenia trybun, zastosowania masztów oświetleniowych boisk sportowych o maksymalnej wysokości do 12 m oraz zastosowania ogrodzeń niskich i wysokich.

Na przedmiotowym terenie istnieje także możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w formie przekryć namiotowych, powłok pneumatycznych oraz innych przekryć o samodzielnej ażurowej konstrukcji jako zadaszenie obiektów sportu i rekreacji. Dopuszcza się lokalizację garaży i parkingów podziemnych.

Z uwagi na fakt, że teren stadionu przy ul. Parkowej 12A stanowi fragment unikatowego w skali miasta układu przestrzennego o wysokich wartościach, dlatego w zapisach planu wprowadzono zakazy: stosowania materiałów wykończeniowych takich jak „siding”
z tworzyw sztucznych, blacha falista i trapezowa, poliwęglan kanalikowy, papa (widoczna z poziomu przechodnia), lokalizacji garaży typu „blaszak”, lokalizacji wolnostojących masztów antenowych, oraz masztów i anten widocznych z poziomu przechodnia, budowy ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych betonowych przęseł, lokalizacji klimatyzatorów na elewacji frontowej budynków, wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, przy czym plan dopuszcza zastosowanie wielkogabarytowych urządzeń reklamowych jako tymczasowe urządzenia na czas odbywających się imprez.

Ponadto w terenie nie przeznaczonym obecnie do oddania w dzierżawę, ale przewidzianym do wydzierżawienia po uregulowaniu stanu prawnego (parcele l.kat. 1024 i l.kat. 1027) plan zagospodarowania dopuszcza odbudowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku w części północno - zachodniej terenu (powyżej Parku Bednarskiego) zgodnie z zachowanym na mapie zasadniczej obrysem budynku, poza opisaną linią zabudowy w części wschodniej obszaru, jednak powierzchnia zabudowy tego budynku nie może być większą niż 200 m² a maksymalna wysokość budynku przekraczać 10 m. Aktualnie teren ten stanowi obszar mocno zadrzewiony i zakrzaczony

 

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY: czas nieoznaczony

 

III. OBCIĄŻENIA:

Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie jest przedmiotem zobowiązań, za wyjątkiem umowy dzierżawy dotyczącej korzystania z boiska piłkarskiego przez Klub Sportowy „Strzelcy” do końca rundy jesiennej rozgrywek piłkarskich 2015/2016, organizowanych przez MZPN.

Natomiast budynek schroniska młodzieżowego został wyremontowany ze środków własnych prowadzącego go za zgodą Klubu Sportowego „KORONA” podmiotu i jest przez ten podmiot wykorzystywany do końca 2015 r.. Po upływie okresu korzystania w budynku zdemontowane zostaną niektóre urządzenia i elementy wyposażenia stanowiące własność podmiotu prowadzącego.

 

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DZIEŻAWY:

W umowie dzierżawy dzierżawca zobowiązany zostanie m.in. do:

- wykonania prac związanych z przystosowaniem przedmiotu przetargu do prowadzenia zamierzonej działalności zgodnie z harmonogramem wynikającym ze złożonej ofert,
w szczególności określającym termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz terminy realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu,

- ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz innych ciężarów związanych z dzierżawioną nieruchomością zgodnie z zasadami gospodarności i jego przeznaczeniem, 

- ponoszenia wszelkich podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości.

- utrzymywania i eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,

- utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie uporządkowanym, a także do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnych innych kosztów odbierania tych odpadów,

- utrzymywania zieleni w należytym stanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów – do uzyskania pozwolenia właściwego organu.

- wejście w prawa i obowiązki Gminy Miejskiej Kraków w odniesieniu do umowy dzierżawy zawartej z Klubem Sportowym „Strzelcy”,

- udostępniania nieodpłatnego Gminie Miejskiej Kraków w okresie do 31 grudnia 2015 r.
w odniesieniu do których Gmina zawarła z ich organizatorami stosowne umowy lub porozumienia przed zawarciem umowy z wyłonionym w drodze przetargu dzierżawcą,

- nieodpłatnego udostępnienia, w razie zaistnienia takiej konieczności, przedmiotu umowy organizatorom Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

 

W umowie dzierżawy zostaną zawarte niżej wymienione postanowienia dotyczące rozwiązania umowy:

- umowa będzie mogła zostać rozwiązana w każdym czasie na skutek zgodnych oświadczeń woli stron,

- umowa będzie mogła być wypowiedziana przez dzierżawcę na piśmie w każdym czasie, z zachowaniem 6 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

- w razie rażącego naruszenia przez dzierżawcę istotnych warunków umowy, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6 – miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem poniżej wskazanych postanowień dotyczących niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu,

- w przypadku, gdy przedmiot umowy stanie się wydzierżawiającemu niezbędny na cele realizacji zadań własnych Gminy lub innych zadań publicznych – umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez wydzierżawiającego z zachowaniem 12 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku dokonane zostanie rozliczenie poniesionych przez dzierżawcę nakładów z uwzględnieniem stopnia ich amortyzacji oraz rozliczenie innych kosztów jakie w związku z tym wypowiedzeniem poniósł lub poniesie dzierżawca, pod warunkiem, że udowodni wysokość tych kosztów jak i związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami a wypowiedzeniem umowy,

- w przypadku nie wywiązywania się przez dzierżawcę ze zobowiązań finansowych wobec wydzierżawiającego, wynikających z umowy, za trzy pełne okresy płatności, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

- w przypadku niewykonania prac związanych z zagospodarowaniem przedmiotu umowy
w sposób i w terminach wskazanych w ofercie – wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wyznaczeniu 60 dniowego terminu na usunięcie naruszenia, przy czym za nieterminowe wykonanie prac uważane będzie naruszenie każdego z terminów,

- dzierżawca zrzeknie się roszczeń o zwrot nakładów poniesionych na przedmiocie dzierżawy w stosunku do wydzierżawiającego z wyłączeniem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie wydzierżawiającego.

 

Ponadto wydzierżawiający dopuszcza możliwość obniżenia o 50% zaproponowanej przez oferenta wysokości czynszu dzierżawnego w okresie przygotowywania dokumentacji projektowej do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

V. CENA WYWOŁAWCZA:

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 9 607,50 zł + podatek VAT
w wysokości 23% płatny do dnia 10 każdego miesiąca

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny co roku podlegał będzie waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

VI. WADIUM:

Wadium w kwocie 10 000,00 zł (wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu) należy wpłacić na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230
w terminie nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg – zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.Proponowany czynsz dzierżawny :40%

2. Proponowany sposób zagospodarowania i terminy realizacji: 40%.

3. Terminy realizacji elementów zagospodarowania: 20%

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem: „II pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Krakowie w rejonie ul. Parkowej 12A” w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pok.1 (dziennik podawczy).

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pokój 25.

 

IX. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00.

Część niejawna przetargu rozpocznie się w dniu 21 sierpnia br.

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 X. OFERTA:

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Dane dotyczące oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy z adresem siedziby firmy).

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Koncepcję zagospodarowania nieruchomości, zgodną z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Stare Podgórze – Krzemionki” wraz z opisem całego zamierzenia, opisem poszczególnych elementów zagospodarowania oraz podanymi terminami ich realizacji.

5. Oferowany miesięczny czynsz dzierżawny.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7. Oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, pozwalającymi na zagospodarowanie nieruchomości w sposób i w terminach wskazanych w koncepcji.

8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami, podatkami i wymagalnymi należnościami wynikającymi z umów cywilno-prawnych wobec Gminy Miejskiej Kraków.

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.