Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr MRPO.07.02.00-12-133/13-00-XVI/79/FE/13 została podpisana w dniu 19.12.2013 r. Przedmiotem projektu był montaż kolektorów słonecznych oraz lamp hybrydowych na wybranych obiektach sportowych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:

1. Opracowanie studium wykonalności projektu.

2. Wykonanie systemu kolektorów słonecznych na obiekcie basenowym przy ul. Kurczaba 29.

3. Wykonanie instalacji oświetlenia zasilanego odnawialnymi źródłami energii przy Szkole Podstawowej nr 53 – ul. Skośna 8.

4. Wykonanie instalacji oświetlenia zasilanego odnawialnymi źródłami energii w Gimnazjum nr 24 − ul. Montwiłła Mireckiego 29.

5. Wykonanie systemu kolektorów słonecznych − Centrum Rugby 7 − os. Lubocza.

6. Wykonanie systemu kolektorów słonecznych w budynku Hali sportowej wykonywanej w technologii pasywnej − Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 − os. Wysokie 6.

7. Promocja projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 830 000,28 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane: 674 796,98 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania zgodnie z umową – 573 577,43 zł

Okres realizacji projektu: 10.10.2012 r. – 31.12.2014 r.