Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.77.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: . Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Zesławice w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.21-1.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.06.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 30%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10%

 

Wybrano ofertę  3:

KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Cena oferty: 159.000,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez J&R Roboty Ziemne 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 86,78 w tym:

Kryterium 1: 46,78 pkt,

Kryterium 2: 30,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

 

Oferta 2: złożona przez Firma FRANCUZ Francuz Bogdan 32-100 Żębocin 24A

Otrzymana punktacja – łącznie 67,18 w tym:

Kryterium 1: 27,18 pkt,

Kryterium 2: 30,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

 

Oferta 3: złożona przez KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00pkt,

Kryterium 2: 30,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.