Nowy operator hali sportowej przy ulicy Ptaszyckiego 4

W wyniku konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, nowym operatorem hali sportowej przy ulicy Ptaszyckiego 4 zostało Stowarzyszenie „Siemacha".

Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4, zabudowana m.in. budynkiem hali sportowej, kortami tenisowymi oraz parkingiem o utwardzonej nawierzchni od 7 lipca 2011 r. znajdowała się w posiadaniu KS Wanda na podstawie umowy dzierżawy. Przedmiotowa umowa została wypowiedziana przez Gminę Miejską Kraków w dniu 31 maja 2013 r. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r. Powodem wypowiedzenia umowy były liczne uchybienia dzierżawcy oraz fakt, iż po rozwiązaniu przez niego drużyny siatkarskiej obiekt hali sportowej nie był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

 

Mając na uwadze konieczność znalezienia nowego zarządzającego ww. nieruchomością Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił konkurs na wybór operatora przedmiotowego terenu. Ocenie miały podlegać przede wszystkim propozycje zagospodarowania i zarządzania obiektem w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem wszystkich znajdujących się na nieruchomości budynków i budowli oraz umożliwienie rozwoju przede wszystkim gier zespołowych, z którymi obiekt hali sportowej był związany w sposób szczególny (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka etc.). Ponadto, nie bez znaczenia miało być umożliwienie przez nowego dzierżawcę korzystania z obiektów przez podmioty, które działają już na tym terenie.

 

Oferty zostały złożone przez dwa podmioty, tj. Stowarzyszenie „Siemacha” oraz Klub Sportowy „AKF”. Po analizie złożonych ofert, a także po spotkaniach z przedstawicielami obu stowarzyszeń, zdecydowano o wyborze oferty Stowarzyszenia „Siemacha”, która uzyskała wyższą ocenę, biorąc pod uwagę kryteria ustalone przez ZIS.

 

Okoliczności przemawiające za wyborem Stowarzyszenia „Siemacha” były następujące:

-  bardziej kompleksowa oferta dotycząca zarządzania całością obiektu z uwzględnieniem korzystania z obiektu na potrzeby gier zespołowych, tradycyjnie związanych z tym miejscem;

- okres prowadzonej działalności i stałe rozszerzanie zakresu działania i oferty kierowanej zwłaszcza do młodszych mieszkańców miasta,

- posiadane doświadczenie w zakresie zarządzania podobnymi obiektami, w tym także stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków.