Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.119.2016.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie - KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - Etap I (budynek administracyjny, budynek łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem hali basenowej).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7, 45.21.22.00-8, 45.41.00.00-4, 45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6

 

Termin realizacji: do dnia 28.02.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 95 pkt.
  2. okres gwarancji  5 pkt.

 

Wybrano ofertę  2:

Firma Budowlano-Konserwatorska J. Woźniak 32-543 Kraków, ul. Płk. Nullo 7/4

 

Cena ofertowa netto: 2.024.919,40 zł

Cena ofertowa brutto: 2.490.650,87 zł

Okres gwarancji: 84 m-ce

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

99 pkt otrzymała oferta nr 2 Firma Budowlano-Konserwatorska J. Woźniak 32-543 Kraków, ul. Płk. Nullo 7/4

Cena 95 pkt

Okres gwarancji         4 pkt

 

83,06 pkt otrzymała oferta nr 3 Konsorcjum:  Lider: STAMBUD Sp. z o.o.  32-065 Krzeszowice, ul. Podlas 11, Nawojowa Góra  Partner: 2K-Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.  32-084 Morawica 286

Cena 81,06 pkt

Okres gwarancji          2 pkt

 

81,97 pkt otrzymała oferta nr 1 FRANCUZ Przedsiębiorstwo Budowlane TF Sp. z o.o., Sp. k. 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 3/5

Cena 79,97 pkt

Okres gwarancji          2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firma Budowlano-Konserwatorska J. Woźniak 32-543 Kraków, ul. Płk. Nullo 7/4 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.