Informacja o wyborze oferty. Sprawa numer: NZ.273.32.2017.AMA

Rewitalizacja boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 53, ul. Stawowa w Krakowie - w trybie zaprojektuj i wykonaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 28.07.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 10;
  3. Skrócenie terminu realizacji 20;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 4:     PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych

Spółdzielnia Rzemieślnicza

32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

cena: 599.461,23 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EVERSPORT Sp. z o.o.

                03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                Otrzymana punktacja – łącznie 82,14 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   52,14 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                Kryterium 4:     0 pkt

 

Oferta 2: Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne

                32-050 Skawina ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 87,83 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   57,83 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                Kryterium 4:     0 pkt

            

Oferta 3: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

 

Oferta 4: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                Kryterium 4:   10 pkt

                

 

Oferta 5: KRISBUD Sp. z o.o.

                32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

                Otrzymana punktacja – łącznie 66,13 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   46,13 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   10 pkt

                Kryterium 4:     0 pkt

                         

 

Oferta 6: MULTISPORT Karina Komornicka

                43-600 Jaworzno ul. Karola Olszewskiego 13A

                Otrzymana punktacja – łącznie 93,36 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   53,36 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                Kryterium 4:   10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.