Informacja o wyborze oferty. Sprawa numer: NZ.273.25.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 138 – ul. Wierzyńskiego w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.12.91-4; 45.23.32.00-1

Termin realizacji: do dnia 14.08.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 10;
  3. Skrócenie terminu realizacji 20;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 2:   EVERSPORT Sp. z o.o.

                                    03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                                    cena: 1.259.880,07 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk

                41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                Otrzymana punktacja – łącznie 92,09 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   52,09 pkt,

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

                Kryterium 4:   10 pkt

 

Oferta 2: EVERSPORT Sp. z o.o.

                03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                Otrzymana punktacja – łącznie 95 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

                Kryterium 4:     5 pkt

            

Oferta 3: PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o.

                05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

 

Oferta 4: INTERHALL Sp. z o.o.

                40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

                Otrzymana punktacja – łącznie 87,81 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   47,81 pkt,

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

                Kryterium 4:   10 pkt

               

Oferta 5: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.