Informacja o wyborze oferty. Sprawa numer: NZ.273.22.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie - KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - II etap - budynek hali basenowej.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7, 45.21.22.00-8, 45.41.00.00-4,

45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6.

 

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 10%

Skrócenie terminu realizacji 10%

Doświadczenie zawodowe , osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Wybrano ofertę  2:

Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak 31-543 Kraków ul. Płk. Nullo 7/4

 

Cena oferty: 1.699.442,31 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8

Otrzymana  punktacja: 52,72 pkt w tym:

Kryterium 1: 38,72 pkt,

Kryterium 2:   4,00 pkt,

Kryterium 3:  10,00 pkt,

Kryterium 4:    0,00 pkt

Oferta 2 złożona przez Firmę Budowlano-Konserwatorską Jarosław Woźniak 31-543 Kraków ul. Płk. Nullo 7/4

Otrzymana punktacja – łącznie 80,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

Kryterium 4:   0,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak 31-543 Kraków ul. Płk. Nullo 7/4 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.