Informacja o wyborze oferty. Sprawa numer NZ.273.37.2012.AMA

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10/ Gimnazjum nr 6 przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.37.2012.AMA

 

NZ.273.37.2012.AMA                                                                            Kraków, dnia 19.04.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10/ Gimnazjum nr 6 przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.37.2012.AMA  

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.90-5.

 

Termin realizacji: do dnia 30.06.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 6:                

Kazimierz Haras

30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

 

Cena wybranej oferty:  145.880,25 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 6 Kazimierz Haras, 30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

88,68 pkt otrzymała oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona

Stańczyk 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

84,98 pkt otrzymała oferta nr 4 PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski

Spółka Jawna 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8

84,64 pkt otrzymała oferta nr 5 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

79,25 pkt otrzymała oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET" Marian

Andrzejewski 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

70,89 pkt otrzymała oferta nr 7 BUJAKOWSKI" Sp. z o.o. 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.