Informacja o wyborze oferty NZ.273.6.2019.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 100 pkt;

 

Wybrano ofertę  3:

Boss Protection Group s.c. Marzena Scąber, Michał Scąber 30-059 Kraków ul. Reymonta 22

Cena oferty: 263.466,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:

Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o. 60-693 Poznań ul. Edwarda Dembowskiego 3

Otrzymana punktacja: 47,22 pkt.

 

Oferta 2:

Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-732 Kraków ul. Płk. Dąbka 22B

Otrzymana punktacja: 87.27 pkt.

 

Oferta 3:

Boss Protection Group s.c. Marzena Scąber, Michał Scąber 30-059 Kraków ul. Reymonta 22

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Boss Protection Group s.c. Marzena Scąber, Michał Scąber 30-059 Kraków ul. Reymonta 22   spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą   ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.