Informacja o wyborze oferty NZ.273.6.2016.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.6.2016.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych do dnia 31.12.2016 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

Cena    100 pkt

 

Wybrano ofertę nr 2:

Konsorcjum w składzie:

Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 115c – LIDER

SAFECO Sp. z o.o.  41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 d – PARTNER

Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc 60-693 Poznań ul. Edwarda Dembowskiego 3 - PARTNER

 

Cena ofertowa brutto:           177.949,20 złotych brutto

Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę: 14,64 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100 pkt otrzymała oferta nr 2 złożona przez:

Konsorcjum w składzie:

Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 115c – LIDER

SAFECO Sp. z o.o.  41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 d – PARTNER

Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc 60-693 Poznań ul. Edwarda Dembowskiego 3 - PARTNER

 

99,19 pkt otrzymała oferta nr 1 złożona przez: SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

 

Oferta nr 3 złożona przez AGENCJĘ OCHRONY HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-601 Kraków, ul. Sucha 1a/37, została odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta złożona przez: Konsorcjum w składzie: Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 115c – LIDER, SAFECO Sp. z o.o.  41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 d – PARTNER, Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc 60-693 Poznań ul. Edwarda Dembowskiego 3 - PARTNER spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.