Informacja o wyborze oferty NZ.273.37.2019.RZA

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.24.00.00-2; 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto za wykonanie czasowej organizacji ruchu 30 pkt;
  2. Cena brutto za opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu 30 pkt;
  3. Skrócenie czasu demontażu elementów czasowej organizacji ruchu 20 pkt;
  4. Zapewnienie osób posiadających aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym 10 pkt;
  5. Zapewnienie osób posiadających doświadczenie w zakresie wprowadzania zmian organizacji ruchu podczas imprez sportowych 10 pkt.

 

Wybrano ofertę 1: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

                                           cena: 548.900,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

                       Otrzymana punktacja – łącznie 70 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                        30 pkt,

                       Kryterium 2:                        30 pkt,

                       Kryterium 3:                           0 pkt

                       Kryterium 4:                        10 pkt

                       Kryterium 5:                           0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.