Informacja o wyborze oferty NZ.273.33.2019.RZA

Obsługa techniczna imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7; 72.61.10.00-6

Termin realizacji: do dnia 30.10.2019 roku – zgodnie z zakresem rzeczowym.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. dodatkowe wyposażenie pracowników 10%;
  3. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w obsłudze imprez biegowych 10%;
  4. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w zabezpieczaniu trasy biegu/przejazdu z wykorzys-taniem dróg w sposób szczególny 10%;
  5. zapewnienie obsługi spikerskiej 10%.

 

Wybrano ofertę nr 1:  CREATIVE GROUP 303, 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

                                                  cena: 634.799,55 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: CREATIVE GROUP 303, 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

                       Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1:                  60 pkt,

                       Kryterium 2:                  10 pkt,

                       Kryterium 3:                  10 pkt,

                       Kryterium 4:                  10 pkt,

                       Kryterium 5:                  10 pkt

 

 Oferta 2: Konsorcjum EVENT-FACTORY-LIVE

                       EVENT-FACTORY s.c. K.Koper, S.Godula, 31-263 Kraków, ul. Starego Wiarusa 22 - lider

                       AGENCJA LIVE Sp. z o.o., 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8/18

                       Otrzymana punktacja – łącznie 88,10 pkt, w tym: Kryterium 1:                 48,10 pkt,

                       Kryterium 2:                  10 pkt,

                       Kryterium 3:                  10 pkt

                       Kryterium 4:                  10 pkt

                       Kryterium 5:                  10 pkt,

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.