Informacja o wyborze oferty NZ.273.28.2019.RZA

Wynajem barier ochronnych wraz z transportem i ustawieniem na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.92.83.00-1

Termin realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto za wynajem barier wraz z transportem i montażem;
  2. Skrócenie czasu demontażu barier;
  3. Zapewnienie minimum 1.000 mb barier z elementami świecącymi na Bieg Nocny.

 

Wybrano ofertę 3:  TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                                            cena: 111.174,00 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ  i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CREATIVE GROUP 303, 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

  Oferta 2: WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. komandyt., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                      Otrzymana punktacja – łącznie 98,90 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                     58,90 pkt,

                      Kryterium 2:                     20 pkt,

                      Kryterium 3:                     20 pkt

 

Oferta 3: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                       Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                    60 pkt,

                       Kryterium 2:                    20 pkt,

                       Kryterium 3:                    20 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.