Informacja o wyborze oferty NZ.273.24.2019.RZA

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: do dnia 13.10.2019 roku - zgodnie z zakresem rzeczowym

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%;
  2. umieszczenie dodatkowej informacji na odwrocie numeru startowego 10%;
  3. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w obsłudze imprez biegowych 15%;
  4. ustawienie ekranu do sprawdzania numerów startowych zawodników 15%.

 

Wybrano ofertę:

  Oferta 2: DATA SPORT, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Okrężna 22

                      cena: 155.925,00 złotych brutto

                      cena jednostkowa: 4,95 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: OK-TIMING Aleksandra Kwiatkowska, 87-152 Łubianka, Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 43

                       Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

             

Oferta 2: DATA SPORT, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Okrężna 22

                       Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                  60 pkt,

                       Kryterium 2:                  10 pkt,

                       Kryterium 3:                  15 pkt

                       Kryterium 4:                  15 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.