Informacja o wyborze oferty NZ.273.23.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 100 pkt;

 

Wybrano ofertę  3:

Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-732 Kraków ul. Płk. Dąbka 22B

 

Cena oferty: 176.062,20 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o. 03-188 Warszawa ul. Obrazkowa 20 A

Otrzymana punktacja: 48,57 pkt.

 

Oferta 2: Konsorcjum firm:

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Impel Facility Services Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Otrzymana punktacja: 97,71 pkt

 

Oferta 3: Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-732 Kraków ul. Płk. Dąbka 22B:

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt.

 

Oferta 4: Agencja Ochrony Osób i Mienia  SOWA Sp. z o.o.  

60-693 Poznań ul. Edwarda Dembowskiego 3

Otrzymana punktacja: 98,59 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-732 Kraków ul. Płk. Dąbka 22B   spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą   ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.