informacja o wyborze oferty NZ.273.21.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przeprowadzenie kampanii i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.00.00-9, 22.46.20.00-6,79.34.14.00-0.

 

Termin wykonania zamówienia:

Etap I:   do dnia 30.04.2017 roku,

Etap II:  do dnia 15.10.2017 roku,

Etap III: do dnia 15.12.2017 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

1) cena brutto 60%

2) aspekty społeczne 10%

3) zapewnienie osoby posiadającej doświadczenie w branży poligraficzno-reklamowej 10%

4) skrócenie czasu realizacji części zakresu rzeczowego zawartego w zestawieniach tabelarycznych (w zał. Nr 5 do SIWZ) 10%

5) wyposażenie dodatkowe obciążniki do wszystkich przestrzennych konstrukcji stojących w kształcie graniastosłupa trójkątnego o podstawie trójkąta 10%

 

Wybrano ofertę  1:

CITY Sp. z o.o. Sp. k. 30-443 Kraków ul. Jugowicka 6A

Cena oferty: 323.996,68 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt. w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 10,00 pkt,

                Kryterium 3: 10,00 pkt,

                Kryterium 4: 10,00 pkt,

…………. Kryterium 5: 10,00 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  CITY Sp. z o.o. Sp. k. 30-443 Kraków ul. Jugowicka 6A spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.