Informacja o wyborze oferty NZ.273.12.2019.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie medali na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.51.22.00-3.

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym, do dnia 13.12.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt
  2. Jakość wykonania medalu i ekspozytora 20 pkt
  3. Jakość wykonania emalii na medalu 15 pkt
  4. Jakość wykonania taśmy do medalu 5 pkt

 

Wybrano ofertę  1:

Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30

Cena oferty: 418.941,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30

Otrzymana punktacja 100,00 pkt w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt

Kryterium 2: 20,00 pkt

Kryterium 3: 15,00 pkt

Kryterium 4:  5,00 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30   spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną)   ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.