Informacja o wyborze oferty NZ.273.120.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie hali i wentylacji – ETAP I.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6, 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 12.01.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę nr 1:     Zakład Remontowo Budowlany STAN

Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej Spółka jawna

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Kościuszki 145

cena: 2.108.882,21 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22Lipca 58

                Otrzymana punktacja – łącznie 73,63 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   43,63 pkt

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   10 pkt

Oferta 2: Zakład Remontowo Budowlany STAN Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej Spółka jawna 34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Kosciuszki 145

                32-050 Skawina ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60,00 pkt

                Kryterium 2:   20,00 pkt

                Kryterium 3:   20,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.