Informacja o wyborze oferty NZ.273.1.2019.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Prowadzenie profili Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 72.22.40.00-1.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2020 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto;
  2. doświadczenie  osób wyznaczonych do realizacji umowy, w tym:

2.1.  zapewnienie na okres realizacji umowy grafika posiadającego min. 12 miesięczne doświadczenie przy tworzeniu profili i kampanii w mediach społecznościowych, w okresie ostatnich 3 lat;

2.2.  zapewnienie na okres realizacji umowy copywritera posiadającego  min. 12 miesięczne doświadczenie  w zakresie pisania i redagowania tekstów, w tym o tematyce biegowej, w okresie ostatnich 3 lat;

2.3.  zapewnienie na okres realizacji umowy osoby posiadającej doświadczenie w realizacji programów na żywo w mediach  społecznościowych (np. Facebook) wraz ze wskazaniem przedmiotu i daty transmisji i linków do materiału filmowego – min. 2 wydarzeń w okresie ostatnich 3 lat;

2.4.  zapewnienia na okres realizacji umowy osoby posiadającej doświadczenie w relacjonowaniu  wydarzenia sportowego na żywo w mediach społecznościowych (treść, wideo, foto) wraz ze wskazaniem przedmiotu i daty transmisji i linków do materiału filmowego – min. 2 wydarzenia w okresie ostatnich 3 lat.

 

Wybrano ofertę  2:

Havas Media Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15

Cena oferty: 207.120,00  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska 15-399 Białystok ul. Składowa 10 lok. 125

                Otrzymana punktacja – łącznie 76,04 w tym:

                Kryterium    1: 26,04 pkt,

                Kryterium 2.1: 10,00 pkt,

                Kryterium 2.2: 15,00 pkt,

                Kryterium 2.3: 10,00 pkt,

…………. Kryterium 2.4: 15,00 pkt.

 

Oferta 2: Havas Media Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

                Kryterium    1: 50,00 pkt,

                Kryterium 2.1: 10,00 pkt,

 

 

                Kryterium 2.2: 15,00 pkt,

                Kryterium 2.3: 10,00 pkt,

…………. Kryterium 2.4: 15,00 pkt.

 

Oferta 3: Helpin Heads Sp. z o.o. 02-169 Warszawa ul. Czardasza 22a/3

                Otrzymana punktacja – łącznie 70,74,00 w tym:

                Kryterium    1: 20,74 pkt,

                Kryterium 2.1: 10,00 pkt,

                Kryterium 2.2: 15,00 pkt,

                Kryterium 2.3: 10,00 pkt,

…………. Kryterium 2.4: 15,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Havas Media Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.