Informacja o wyborze oferty NZ.273.118.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojścia i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - Hyde Park oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8

 

Termin wykonania zamówienia:

ETAP I – obejmuje wszystkie elementy związane z przygotowaniem i złożeniem, we właściwych organach administracji, kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚCI I. Zadanie 1. – 5., CZĘŚCI II. Zadanie 1. – 4. – realizowany w terminie do dnia 29.09.2017 r.

ETAP II – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ I. Zadanie 6. – 10. wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiórkę, CZĘŚĆ III. Zadanie 1. - 5. – realizowany w terminie do dnia 30.11.2017 r.

ETAP III – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ IV. Zadanie 1. – 4., CZĘŚĆ V. Zadanie 1. – 3.– realizowany w terminie do 28.02.2018 r. wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

ETAP IV – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ VI. Zadanie 1. – realizowany w terminie do 31.01.2020 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

doświadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - architekta 40%

 

Wybrano ofertę  2:

PROJEKTYGOTOWE.PL Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. 30-701 Kraków ul. Zabłocie 39

Cena oferty: 365.310,40 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1:

Oferta odrzucona

Oferta 2:

Otrzymana punktacja: 75,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 15,00 pkt,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  PROJEKTYGOTOWE.PL Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. 30-701 Kraków ul. Zabłocie 39 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.