Informacja o wyborze oferty. Numerer sprawy NZ.273.241.2014.AMA

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: Remont basenu sportowego w OSiR KOLNA w Krakowie przy ul. Kolnej 2.. Numer sprawy: NZ.273.241.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.43.10.00-7, 45.21.22.12-5.

 

Termin realizacji: do dnia 29.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto: 90 %.

Wydłużenie okresu gwarancji:      10 %

 

Wybrano ofertę  1:

P.P.U.H. Transcom Sp. z o. o 40-145 Katowice ul. Józefowska 81

 

Cena oferty: 608.850,00 złotych brutto

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1: P.P.U.H. Transcom Sp. z o. o 40-145 Katowice ul. Józefowska 81 otrzymała łącznie 90 pkt.

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach:

Cena - 90,00 pkt

Wydłużenie okresu gwarancji  0,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez P.P.U.H. Transcom Sp. z o. o 40-145 Katowice ul. Józefowska 81 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.