Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.91.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 - ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie wraz z zespołem sportowo-rekreacyjnym, w tym m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP 1. Numer sprawy: NZ.273.91.2017.RZA.

Znak sprawy: NZ.273.91.2017.RZA                                                              Kraków, dnia 26.06.2017 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 - ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie wraz z zespołem sportowo-rekreacyjnym, w tym m. in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP 1. Numer sprawy: NZ.273.91.2017.RZA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.12.91-4; 45.23.32.00-1

Termin realizacji: do dnia 31.10.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 10;
  3. Aspekty społeczne 20;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 1: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                                  cena po poprawieniu omyłki: 1.344.992,35 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                Otrzymana punktacja – łącznie  97,72 pkt, w tym:

                Kryterium 1:    57,72 pkt,

                Kryterium 2:         10 pkt

                Kryterium 3:         20 pkt,

                Kryterium 4:         10 pkt

 

Oferta 2: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – łącznie  95,00 pkt, w tym:

                Kryterium 1:         60 pkt,

                Kryterium 2:         10 pkt

                Kryterium 3:         20 pkt,

                Kryterium 4:           5 pkt

                                               

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.