Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.78.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Program rewitalizacji boisk przy-szkolnych w Krakowie - obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 58, ul. Pigonia 2 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 11.08.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 10;
  3. Aspekty społeczne 20;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 2: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                                  32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                                  cena: 419.299,62 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

              

Oferta 2: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

                Kryterium 4:   10 pkt

                          

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.