Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. NZ.273.73.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) wraz z infrastrukturą towarzysząca i zagospodarowaniem terenu, Kraków ul. Św. A. Boboli 5.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.27.20-8

 

Termin wykonania zamówienia: 11.01.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 18%

Aspekty społeczne 18%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy do 4%

 

Wybrano ofertę  3:

InterHall Sp. z o.o.

40-312 Katowice ul. Milowicka 1F

 

Cena oferty: 9.384.422,83 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F  

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1:  60,00 pkt,

Kryterium 2: 18,00 pkt,

Kryterium 3: 18,00 pkt,

Kryterium 4:   4,00 pkt

 

Oferta 2 złożona przez Konsorcjum: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja – łącznie 95,51 w tym:

Kryterium 1:  57,51 pkt,

Kryterium 2: 18,00 pkt,

Kryterium 3: 18,00 pkt,

Kryterium 4:   2,00 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  InterHall Sp. z o.o. 40-312 Katowice ul. Milowicka 1F  spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.