Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.66.2018.RZA

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, os. Oświecenia 30 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 24.08.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 2: J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                                            cena: 306.270,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 77,35 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   37,35 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

             

Oferta 2:  J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

              

Oferta 3:  Firma FRANCUZ Bogdan Francuz, 32-100 Proszowice, Żębocin 24A

                Otrzymana punktacja – łącznie 85,70 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   45,70 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.