Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. NZ.273.65.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Szkoła Podstawowa Nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.00-2; 45.33.30.00-0

Termin realizacji: do dnia 16.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 10;
  3. Aspekty społeczne 20;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 3: MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe J. Firmuga

                                  33-100 Tarnów, ul. Lwowska 134a

                                  cena po poprawieniu omyłki: 5.758.325,61 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

                Otrzymana punktacja – łącznie  88,27 pkt, w tym:

                Kryterium 1:    51,27 pkt,

                Kryterium 2:         12 pkt

                Kryterium 3:         20 pkt,

                Kryterium 4:           5 pkt

 

Oferta 2: Grupa FEWATERM Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 33-180 Gromnik, Chojnik 88

                Otrzymana punktacja – łącznie  76,03 pkt, w tym:

                Kryterium 1:    45,03 pkt,

                Kryterium 2:           6 pkt

                Kryterium 3:         20 pkt,

                Kryterium 4:           5 pkt

            

Oferta 3: MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe J. Firmuga

                33-100 Tarnów, ul. Lwowska 134a

                Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   15 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

                Kryterium 4:     5 pkt

 

Oferta 4: Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora, 34-400 Nowy Targ, os. Niwa 103a

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

            

  

Oferta 5: Konsorcjum:

                Budownictwo i Nieruchomości P. Broszkiewicz,

                32-700 Bochnia, ul. Brodzińskiego 68 - lider

                WODPOL Sp. z o.o., Żywiec, ul. Słonki 24 - partner

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.