Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.59.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem namiotów na potrzeby organizacji imprez biegowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.52.25.30-1;79.95.20.00-2

Termin realizacji: do dnia 14.10.2018 r. - zgodnie z zakresem rzeczowym

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:  ESTRADA RYBNICKA Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Wolna 242

                                                  cena: 115.400,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: ESTRADA RYBNICKA Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Wolna 242

                       Otrzymana punktacja –  90 pkt w tym:

                       Kryterium 1:                          60 pkt,

                       Kryterium 2:                          20 pkt,

                       Kryterium 3:                             0 pkt

                       Kryterium 4:                          10 pkt

                      

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.