Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.27350.2018.RZA

Dotyczy: Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka przy ul. Wróblowickiej w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.00.00.00-7; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10;
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika branży sanitarnej 5;
  5. Doświadczenie zawodowe kierownika branży elektrycznej 5.

 

Wybrano ofertę 1: STAN Zakład Remontowo-Budowlany S.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.

                                            34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 145

                                            cena: 7.128.504,32 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: STAN Zakład Remontowo-Budowlany S.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.

                      34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 145

                      Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:         60 pkt

                      Kryterium 2:         20 pkt

                      Kryterium 3:         10 pkt

                      Kryterium 4:           5 pkt

                      Kryterium 5:           5 pkt

 

Oferta 2: BUDOPOL Sp. z o.o., 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 39

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.