Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.45.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.45.00.00-6; 45.45.30.00-7; 45.32.10.00-3; 45.31.70.00-2

Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 4 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 4: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., 31-475 Kraków, ul. Miechowity 6A

                                            cena: 574.948,79 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Techniczne OLMAK M. Olczyk 31-306 Kraków, ul. Niska 13a

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

         

Oferta 2: KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna, 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 3c nr 58

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 3: Firma Budowlano-Konserwatorska J. Woźniak, 31-543 Kraków, ul. Płk. Nullo 7/4

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 4: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., 31-475 Kraków, ul. Miechowity 6A

                      Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:         60 pkt

                      Kryterium 2:         20 pkt

                      Kryterium 3:         20 pkt

            

Oferta 5: Zakład Remontowo-Budowlany J. Smyda, 33-342 Barcice Dolne 94

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

              

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.