Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.4.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.24.00.00-2; 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: wg harmonogramu imprez sportowych, tj.

- 17. PZU Cracovia Maraton oraz imprezy towarzyszące                    21-22.04.2018

   - Bieg Nocny                                                                                                                21.04.2018

   - CM na rolkach                                                                                                          21.04.2018

   - Cracovia Mini Maraton                                                                                         21.04.2018

   - 17 PZU Cracovia Maraton                                                                                                  22.04.2018

   - Bieg Sponsorski                                                                                                       22.04.2018

- Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe                                                  12.05.2018

- 75. Tour de Pologne                                                                                                            03-04.08.2018

- Business Run                                                                                                             02.09.2018

- 12. Bieg Trzech Kopców                                                                                                              30.09.2018

- 5. Cracovia Półmaraton Królewski                                                                         14.10.2018

- 15. Bieg Sylwestrowy                                                                                                                31.12.2018

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto za wykonanie czasowej organizacji ruchu 60%
  2. cena brutto za opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu 30%
  3. skrócenie czasu demontażu elementów czasowej organizacji ruchu 10%

 

Wybrano ofertę 2: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                                            cena: 349.735,49 złotych brutto, w tym:

                                            za wykonanie czasowej organizacji ruchu: 49.738,49 złotych brutto

                                            za wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu: 299.997,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

 

 

  

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

                       Otrzymana punktacja – łącznie 45,74 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                                             5,74 pkt,

                       Kryterium 2:                                          30 pkt,

                       Kryterium 3:                                          10 pkt

 

Oferta 2: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                       Otrzymana punktacja – łącznie 81,52 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                                          60 pkt,

                       Kryterium 2:                                          11,52 pkt,

                       Kryterium 3:                                          10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.