Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.39.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.39.2018.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: do dnia 12.10.2018 roku - zgodnie z zakresem rzeczowym

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%;
  2. umieszczenie dodatkowej informacji na odwrocie numeru startowego 10%;
  3. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w obsłudze imprez biegowych 15%;
  4. ustawienie ekranu do sprawdzania numerów startowych zawodników 15%.

 

Wybrano ofertę:

Oferta 2: STS-2 s.c. T. Kurkowski, M. Kwiatkowski, 87-100 Toruń, ul. Szafranowa 6

                      cena: 175.175,00 złotych brutto

                      cena jednostkowa: 5,39 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: DATA SPORT, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Okrężna 22

                      Otrzymana punktacja – łącznie  86,20 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                  46,20 pkt,

                       Kryterium 2:                  10 pkt,

                       Kryterium 3:                  15 pkt

                       Kryterium 4:                  15 pkt

                       

Oferta 2: STS-2 s.c. T. Kurkowski, M. Kwiatkowski, 87-100 Toruń, ul. Szafranowa 6

                       Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                  60 pkt,

                       Kryterium 2:                  10 pkt,

                       Kryterium 3:                  15 pkt

                       Kryterium 4:                  15 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.