Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.298.2018.AMA

Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 w Krakowie, w roku 2019

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Procentowy udział liczby pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, w stosunku do ogólnej liczby pracowników Wykonawcy 30%

Czas dojazdu grupy interwencyjnej 10%

 

Wybrano ofertę  1:

Konsorcjum firm:

IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. sp.k. - Lider

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Impel Facility Services  Sp. z o.o.  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

 

Cena oferty: 859.881,60 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 30,00 pkt,

                Kryterium 3: 10,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Konsorcjum firm: IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. sp.k. - Lider

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 Impel Facility Services  Sp. z o.o.  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.