Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.295.2018.AMA

Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku..

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Procentowy udział liczby pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, w stosunku do ogólnej liczby pracowników Wykonawcy 30%

Stawka odpisu na PFRON 10%

 

Wybrano ofertę  2:

przez  Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. 30-969 Kraków ul. Ujastek 1

Cena oferty: 61.765,76 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Otrzymana punktacja – łącznie 97,28 w tym:

                Kryterium 1: 57,28 pkt,

                Kryterium 2: 30,00 pkt,

                Kryterium 3: 10,00 pkt,

 

Oferta 2: Otrzymana punktacja – łącznie 99,16 w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 29,16 pkt,

                Kryterium 3: 10,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. 30-969 Kraków ul. Ujastek 1 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.