Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.294.2018.RZA

Dostawa 4 serwerów monitoringu CCTV IP i oprogramowania dla 486 kanałów wizyjnych na Stadion Miejski im. Reymana w Krakowie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 48.82.00.00-2

Termin realizacji: do dnia 27.12.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt
  2. Okres gwarancji 40 pkt

 

Wybrano ofertę 1: 3K-INFRASTRUCTURE Sp. z o.o., 32-007 Zabierzów Bocheński 529

                                            cena: 281.670,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:  3K-INFRASTRUCTURE Sp. z o.o., 32-007 Zabierzów Bocheński 529

                       Otrzymana punktacja – 100 pkt w tym:

                       Kryterium 1:                            60 pkt,

                       Kryterium 2:                            40 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.