Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.289.2018.RZA

Dotyczy: Dostawa powłok balonowych na obiekt boiska sztucznego przy ul. Bulwarowej w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.17.40.00-0

Termin realizacji: do dnia 17.12.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt
  2. Okres gwarancji na powłokę PCV 20 pkt
  3. Okres gwarancji na powłokę ochronną i bąbelkową 20 pkt

 

Wybrano ofertę 2: SOLIDSPORT Kacper Cent, 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 78A/15

                                            cena: 207.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: INTERHALL Sp. z o.o., 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

                      Otrzymana punktacja –  97,70 pkt w tym:

                      Kryterium 1:                    57,70 pkt,

                      Kryterium 2:                    20 pkt,

                      Kryterium 3:                    20 pkt

 

Oferta 2: SOLIDSPORT Kacper Cent, 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 78A/15

                      Otrzymana punktacja – 100 pkt w tym:

                      Kryterium 1:                    60 pkt,

                      Kryterium 2:                    20 pkt,

                      Kryterium 3:                    20 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.