Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.284.2018.AMA

Remont hali basenowej OSiR Kolna w zakresie wymiany płytek na plaży basenu i ścianach. Kraków ul. Kolna 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.12-5, 45.21.22.90-5

.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 24.12.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 30%

Doświadczenie zawodowe  osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 10%

 

Wybrano ofertę  1:

F.H.U. Blue Point Inżynieria Basenowa Witold Flak

ul. Konfederacji Dzikowskiej 12,

39-400 Tarnobrzeg

Cena oferty: 786.585,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez F.H.U. Blue Point Inżynieria Basenowa Witold Flak ul. Konfederacji Dzikowskiej 12,  39-400 Tarnobrzeg

Otrzymana punktacja – łącznie 60,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2:   0,00 pkt,

Kryterium 3:   0,00pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  F.H.U. Blue Point Inżynieria Basenowa Witold Flak ul. Konfederacji Dzikowskiej 12,  39-400 Tarnobrzeg spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.