Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.23.2019.RZA

Dotyczy: Obsługa cateringowa wydarzeń i imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 55.50.00.00-5

Termin realizacji: do dnia 20.12.2019 r. - zgodnie z zakresem rzeczowym

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 3:  MAGILLO Marcin Klisiewicz, 30-898 Kraków, ul. Lipowskiego 28

                                                 cena: 370.040,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: LIGRA Grzegorz Schabiński, 33-200 Jasło, ul. Floriańska 42

                      Otrzymana punktacja – 75,93 pkt

 

Oferta 2: LAWENDOWY DWOREK Mirosław Augustyniak, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13c

                      Otrzymana punktacja – 85,85 pkt

 

Oferta 3: MAGILLO Marcin Klisiewicz, 30-898 Kraków, ul. Lipowskiego 28

                      Otrzymana punktacja – 100 pkt

 

Oferta 4: META Sp. z o.o., 31-571 Kraków, ul. Lema 7

                      Otrzymana punktacja – 62,25 pkt

 

Oferta 5: SCC-Service Congress Center Sp. z o.o. Sp. k., 30-048 Kraków, ul. Lea 110/1

                      Otrzymana punktacja – 71,01 pkt

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.