Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.227.2017.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby ZIS w Krakowie. Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Część 2: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 30.23.60.00-2; 30.21.33.00-8; 30.23.31.41-1; 30.21.31.00-6; 48.62.00.00-0; 48.21.30.00-4; 30.23.21.10-8

Termin realizacji: do dnia 15.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert;

Część 2: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert (dla części 1 i 2):

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40.

 

Część 1

Wybrano ofertę 2: MPC Paweł Oleksiewicz, 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

                                           cena: 85.419,74 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: ALLTECH Sp.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33

                      Otrzymana punktacja – łącznie 90,79 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   50,79 pkt,

                      Kryterium 2:   40 pkt

 

Oferta 2: MPC Paweł Oleksiewicz, 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:   40 pkt

             

Oferta 3: PRIMAR IT Grzegorz Pałczyński,  03-948 Warszawa, ul. Meksykańska 6/101

                      Otrzymana punktacja – łącznie 88,01 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   48,01 pkt,

                      Kryterium 2:   40 pkt

 

Oferta 4: IT Business Group Sp. z o.o.,  30-363 Kraków, ul. Rydlówka 42C/5

                      Otrzymana punktacja – łącznie 59,78 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   59,78 pkt,

                      Kryterium 2:      0 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Część 2

Wybrano ofertę 6: COPY CENTRE, 31-036 Kraków, ul. Halicka 10

                                           cena: 21.894,00 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 5: XEMAR, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 99

                      Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 6: COPY CENTRE, 31-036 Kraków, ul. Halicka 10

                      Otrzymana punktacja – łącznie 60 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:      0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.