Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.204.2018.RZA

Dotyczy: Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Część 1: Dostawa kontenera szatniowo-magazynowo-sanitarnego na potrzeby modernizacji kompleksu boisk typu Orlik - os. Złotej Jesieni.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.21.11.00-3

Termin realizacji: do dnia 22.10.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację danej części zamówienia 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt
  3. Skrócenie terminu realizacji dostawy 20 pkt

 

Wybrano ofertę 1: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Dębowa 2

                                            cena: 159.900,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Dębowa 2

                      Otrzymana punktacja – łącznie 80,00 pkt, w tym: Kryterium 1:  60 pkt,

                                                                                                                                     Kryterium 2:  20 pkt

                                                                                                                                     Kryterium 3:    0 pkt

 

Oferta 2: TOMER Tomasz Różycki, 09-451 Radzanowo, Woźniki-Poklewy 25

                      Otrzymana punktacja – łącznie 68,74 pkt, w tym: Kryterium 1:  48,75 pkt,

                Kryterium 2:  20 pkt

                Kryterium 3:    0 pkt

 

Oferta 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o., 32-100 Proszowice, Opatkowice 146

                      Otrzymana punktacja – łącznie 66,43 pkt, w tym: Kryterium 1:  46,63 pkt,

                Kryterium 2:  20 pkt

                Kryterium 3:    0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.