Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.185.2018.AMA

„Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.” Znak sprawy: NZ.273.185.2018.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.21.22.12-5

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2021 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60 pkt

Okres gwarancji 20 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy   10 pkt

Doświadczenie zawodowe kierowników robót branżowych  10 pkt

 

Wybrano ofertę  1:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

 

Cena oferty: 55.870.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

 

Otrzymana punktacja: łącznie 97,94 pkt w tym:

Kryterium 1: 57,94 pkt

Kryterium 2: 20,00 pkt

Kryterium 3: 10,00 pkt

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 2: BALZOLA Polska Sp. z o.o. 00-124 Warszawa Aleja Jana Pawła II 12 -  Lider Konsorcjum

Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana, 20 3o , 48013 Bilbao (Hiszpania) - Partner Konsorcjum

 

Otrzymana punktacja: łącznie 80,00 pkt w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt

Kryterium 2: 20,00 pkt

Kryterium 3:    0,00 pkt

Kryterium 4:    0,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.